Umowa powołująca grupę instalacji (pool CO2) jest umową dość skomplikowaną i modele uzgodnione w toku negocjacji mogą się znacznie różnić. Można jednak przyjąć, iż umowy takie na ogół będą się odnosić do poniżej przedstawionych następujących zagadnień i pozycji.

 

Tytuł Umowy: Umowa o wspólne rozliczanie uprawnień do emisji CO2, powołanie grupy instalacji i wyznaczenie zarządcy;

Preambuła - wskazanie podstaw prawnych i intencji stron, powołanie w szczególności na dyrektywę nr 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz przepisy polskie (ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - Dz.U. Nr 281, poz. 2784), w szczególności art. 32;

Definicje: sugeruje się rozważenie wprowadzenia do umowy definicji: Umowy, Dyrektywy, Ustawy, Instalacji, Grupy, Zarządcy, Uprawnienia, Okres Rozliczeniowy oraz odesłanie w pozostałym zakresie do definicji zawartych w Dyrektywie i w Ustawie;

Cel Umowy: Wspólne rozliczanie uprawnień przyznanych instalacjom wchodzącym w skład Grupy w Okresie Rozliczeniowym;

Wskazanie Instalacji wchodzących w skład Grupy: Szczegółowe określenie parametrów instalacji wchodzących w skład Grupy: nazwy, rodzaju, lokalizacji, prowadzącego instalację, jego siedziby oraz tytułu prawnego do instalacji;

Wyznaczenie Zarządcy na którego rachunek którego będą wydawane Uprawnienia przyznane Instalacjom: Strony wyznaczają Zarządcę, na którego rachunek którego będą wydawane uprawnienia przyznane Instalacjom ze skutkiem uchylenia obowiązywania wobec Instalacji art. 11 Dyrektywy;

Zobowiązanie Zarządcy do pełnienia obowiązków  określonych w umowie

Przyjęcie odpowiedzialności przez Zarządcę: Zarządca powinien przyjąć odpowiedzialność za przedkładanie uprawnień do umorzenia w ilości równej ogólnej emisji Instalacji, ze skutkiem zwolnienia Instalacji z obowiązków wynikających z Art, 6 (2) (e) oraz 12 (3) Dyrektywy;

Wskazanie, że Zarządca będzie ograniczony w możliwości dokonywania dalszych transferów uprawnień w przypadku, gdy raport operatora instalacji nie został pozytywnie zweryfikowany zgodnie z § 2 artykułu 15 Dyrektywy

Szczegółowe zasady związane z rozliczaniem ewentualnych kar

Zasady rozliczeń pomiędzy członkami Grupy: zasady zawierania umów i rozliczania uprawnień pomiędzy członkami grupy i Zarządcą

Określenie procedury złożenia wniosku o utworzenie poolu do Ministra Ochrony Środowiska: udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa, wskazanie na ewentualne terminy;

Obowiązki informacyjne związane z realizacją umowy: określenie zasad, trybów, terminów, osób kontaktowych i odpowiedzialnych oraz pozostałych szczegółowych procedur przekazywania informacji pomiędzy członkami grupy, ew. uprawnionymi podmiotami zewnętrznymi;

Termin wejścia w życie Umowy: w odniesieniu do niektórych postanowień biegnący od daty jej zawarcia a częściowo od daty doręczenia stronom decyzji utworzeniu Grupy Instalacji;

Postanowienia końcowe:

a. język umowy, ilość egzemplarzy umowy,

b. rozstrzyganie sporów,

c. tryb wprowadzania zmian umowy.


www.ochronaklimatu.com


Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich.
This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice.