Biopaliwa i biopłyny zachowają od 2013 r. zerowy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych tylko jeżeli będą produkowane w sposób zrównoważony w rozumieniu dyrektywy 2009/28/WE.

 

 

Już niedługo, zamiast odrębnych krajowych rejestrów uprawnień do emisji będzie jeden rejestr unijny (tym niemniej będą funkcjonować administratorzy rejestru: centralny i krajowi). Jeżeli państwa członkowskie skorzystają z możliwości przewidzianych przez nowy projekt rozporządzenia rejestrowego, osobisty rachunek posiadania będzie można otworzyć u krajowego administratora rejestru w dowolnie wybranym państwie członkowskim, co będzie skutkować poddaniem uprawnień do emisji znajdujących się na tym rachunku jurysdykcji tego właśnie państwa członkowskiego. Odpowiednie analizy warto przeprowadzić wcześniej, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferują nowe przepisy.

 


Jaki jest status obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia („zielone” i „czerwone” certyfikaty) na gruncie zamówień publicznych?


Usługi finansowe dotyczące kupna lub sprzedaży instrumentów  finansowych, dla których prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia stanowią instrument bazowy, nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j tej ustawy.


W zakresie handlu spot w Prawie zamówień publicznych brak jednak dla praw majątkowych ze świadectw pochodzenia zwolnienia analogicznego do zawartego w art. 4 pkt 3 lit. k – wprowadzonego w 2008 r. w zakresie uprawnień do emisji CO2.


Na gruncie kwalifikacji w zakresie Prawa zamówień publicznych powyższe rozróżnienie – obrotu spot i rynku terminowego – staje się szczególnie istotne po 21 października 2009 r. tj. po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która implementuje w Polsce dyrektywę Mifid i w zasadniczy sposób zmienia definicję instrumentów finansowych.


Co w sytuacji, gdy operator zlikwiduje instalację w miesiąc po otrzymaniu na swój rachunek w rejestrze przydziału za dany rok (np. 2010) – czy musi zwrócić całość EUA, które otrzymał za 2010 r., czy tylko proporcjonalnie do okresu działania instalacji w roku 2010? A może jeszcze inny wariant? Czy zmniejszenie produkcji bez likwidacji instalacji jest pod tym względem bezpieczne?

 


Wydaje się niewiarygodne, że w konstrukcji europejskiego systemu handlu emisjami i  w jego w podstawowych założeniach doszło do tak jaskrawego – i potencjalnie obarczonego poważnymi konsekwencjami – błędu prawnego.

 

Spróbujmy zatem przeanalizować, jakie mogą być potencjalne dalsze scenariusze prawne wywołane wyrokiem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T‑183/07 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.