III okres rozliczeniowy


W trzecim okresie rozliczeniowym wszystko się zmienia. Dyrektywa 2003/87/WE w brzmieniu ustalonym Dyrektywą 2009/29/WE (obowiązującym od 2013 r.) przewidziała wyraźne zapisy dotyczące omawianych kwestii. Art. 10a ust. 19 w tym zakresie stanowi iż:

 

„19. Nie przydziela się żadnych bezpłatnych uprawnień instalacjom, które zaprzestały działalności, chyba że prowadzący instalację wykaże właściwemu organowi, że instalacja ta wznowi produkcję w określonym i rozsądnym czasie. Instalacje, których zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wygasło lub zostało cofnięte oraz instalacje, które z przyczyn technicznych nie mogą funkcjonować lub wznowić działalności, uważa się za instalacje, które zaprzestały działalności”.

 

Z kolei art. 10a ust. 20 Dyrektywy przewiduje, iż „[...] Komisja przyjmuje środki określające instalacje, które częściowo zaprzestały działalności lub znacząco zmniejszyły swą moc wytwórczą, oraz w stosownych przypadkach środki dotyczące dostosowania poziomu przydzielonych im bezpłatnych uprawnień.”

 

Tak więc – o ile nowe zasady w tym względzie nie zostaną wprowadzone w Polsce przez nową ustawę o handlu emisjami - zmiany (ale jeszcze nie wiadomo jakie) i tak nastąpią z mocą od 2013 z racji ujednoliconych przepisów wspólnotowych.