Spis treści


Uwarunkowania procesów decyzyjnych

 

1. Stałe miejsce zamieszkania lub rejestracja właściciela rachunku

 

Państwo członkowskie krajowego administratora rachunku będzie mogło wymagać, aby przyszły właściciel rachunku posiadał stałe miejsce zamieszkania lub rejestracji w państwie członkowskim krajowego administratora zarządzającego rachunkiem (artykuł 16 ust. 2 projektu rozporządzenia). Taki wymóg jest jednakże tylko opcjonalny i w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie skorzysta z możliwości jego ustanowienia, otworzy w ten sposób pole dla omawianych tutaj dodatkowych możliwości.

 

2. Rejestracja dla potrzeb podatku VAT

 

Państwo członkowskie krajowego administratora rachunku będzie mogło wymagać, aby przyszły właściciel rachunku był zarejestrowany dla potrzeb VAT w państwie członkowskim krajowego administratora zarządzającego rachunkiem (artykuł 16 ust. 3 projektu rozporządzenia). Ten wymóg jest także jedynie opcjonalny dla państw członkowskich.

 

3. Stałe miejsce zamieszkania upoważnionego przedstawiciela

 

Upoważnieni przedstawiciela lub dodatkowi upoważnieni przedstawiciele ustanowieni dla rachunku muszą być osobami fizycznymi.  Państwo członkowskie krajowego administratora rachunku będzie mogło wymagać, aby co najmniej jeden z upoważnionych przedstawicieli ustanowionych dla otwieranego przez tego administratora rachunku miał miejsce stałego zamieszkania w tym państwie członkowskim (artykuł 21 ust. 7). Ten wymóg ma także jedynie opcjonalny charakter dla państw członkowskich.

 

Wykaz wymagań informacyjnych koniecznych dla otwarcia rachunku w rejestrze zawarto w załączniku III do projektu rozporządzenia. Są one jednakże sformułowane w sposób, który nie przesądza kwestii wyboru państwa właściwego dla rachunku. Wymagany jest np. dowód, iż osoba wnioskująca o otwarcie rachunku w rejestrze uprawnień do emisji posiada otwarty rachunek bankowy w ‘państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego’. Jednym z dowodów potwierdzających tożsamość osoby fizycznej wnioskującej o otwarcie rachunku jest potwierdzona kopia dowodu osobistego wydanego przez państwo, które jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub OECD. Zakres jurysdykcyjny dla wskazanych dokumentów jest więc określony bardzo szeroko.