Spis treści

 

Unormowanie biomasy w zakresie dyrektywy o energiach odnawialnych oraz EU ETS  od 2013 r.

 

Preambuła do rozporządzenia o monitorowaniu emisji zaznacza, iż:

 

„Definicja biomasy w niniejszym rozporządzeniu powinna być zgodna z definicjami terminów „biomasa”, „biopłyny” i „biopaliwa”, przedstawionymi w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE ( 3 ), w szczególności ponieważ traktowanie preferencyjne w odniesieniu do zobowiązań umorzenia uprawnień na podstawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zgodnego z dyrektywą 2003/87/WE stanowi „system wsparcia w rozumieniu art. 2 lit. k), a w konsekwencji wsparcie finansowe w rozumieniu art. 17 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2009/28/WE”.

 

Dla zrozumienia sensu wprowadzonej od 2013 r. zmiany legislacyjnej pomocna jest ocena skutków regulacji towarzysząca rozporządzeniu o monitorowaniu emisji, która podkreśla, iż od 2013 r. termin „biomasa” w ramach EU ETS będzie oznaczać biomasę, biopłyny i biopaliwa w rozumieniu dyrektywy o energii odnawialnej (2009/28/WE) włączając w to – lecz dla biopłynów i biopaliw jedynie - kryteria zrównoważonego rozwoju.

 

Tak więc wymaganie zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, dotychczas zapisane dla celów funkcjonowania systemu wsparcia w dyrektywie o energii odnawialnej 2009/28/WE, od 2013 r. będzie miało również zastosowanie do celów w EU ETS do biopłynów oraz biopaliw – lecz nie do biomasy w innych formach (stałej czy gazowej).

 

W efekcie zerowy współczynnik emisji gazów cieplarnianych, dotychczas jednolity w ramach EU ETS dla biomasy, biopłynów i biopaliw bez względu na to, czy produkowane są w sposób zrównoważony czy nie, od 2013 r. na dotychczasowych zasadach będzie zachowany jedynie dla biomasy stałej  gazowej.

Natomiast biopłyny i biopaliwa (patrz lotnictwo) zachowają od 2013 r. zerowy wskaźnik emisji gazów cieplarnianych (czyli w praktyce zwolnienie od umarzania uprawnień na pokrycie emisji) tylko jeżeli będą produkowane w sposób zrównoważony w rozumieniu  dyrektywy 2009/28/WE.