Dyrektywa MiFID I nie znajdowała zastosowania do obrotu wtórnego uprawnieniami do emisji na rynku spot. Jednakże obrót instrumentami pochodnymi, dla których uprawnienia do emisji stanowią instrument bazowy byly objęte regulacjami MiFID, z zastrzeżeniem zwolnień przewidzianych w art. 1 MiFID.

20 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała propozycje legislacyjne w sprawie zmian Dyrektywy MiFID, określane jako “MiFID II”.

Mimo, iż tekst projektu MiFID II w toku procesu legislacyjnego ulegał licznym modyfikacjom, zasadnicza koncepcja polegająca na zaklasyfikowaniu samych uprawnień do emisji (a nie tylko instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji - jak wcześniej) jako instrumenty finansowe, nie uległa zmianie.

MiFID II dokonał szeregu zmian w Aneksie I do Dyrektywy. W szczególności w sekcji C wymienionego Aneksu I (zawierającego katalog instrumentów stanowiących instrumenty finansowe) zmodyfikowany został punkt 4, dodano także całkowicie nowy punkt 11. Zgodnie z punktem 11 nową klasą instrumentów finansowych stały się: „uprawnienia do emisji stanowiące jakiekolwiek jednostki umożliwiające rozliczenie zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE (System Handlu Emisjami)".

Uprawnienia do emisji zostały również dodane w punkcie 4 Aneksu I do listy zawierającej transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych.

Powyższa regulacja poddała obrót uprawnieniami do emisji zrewidowanemu zakresowi regulacyjnemu dyrektywy MiFID. Wpływ powyższej zmiany w szczególności jest następujący:

  • profesjonalne firmy obrotu uprawnieniami do emisjami jak również pośrednicy w takim obrocie (zarówno na rynku spot jak i instrumentów pochodnych) są zmuszone do uzyskania autoryzacji MiFID,
  • platformy organizujące obrót uprawnieniami do emisji na rynku spot są zmuszone otrzymać autoryzację MiFID,
  • wszyscy uczestnicy rynku emisji zostają poddani rygorom rozporządzenia o nadużyciach rynkowych Market Abuse Regulation (MAR), w tym zakazowi obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych oraz manipulacji rynkowych. 

W praktyce wpływ MiFID II będzie największy w odniesieniu do profesjonalnego obrotu emisjami i specjalistycznego pośrednictwa w obrocie CO2 na rynku spot, które dotychczas nie było objęte większością regulacji europejskiego rynku finansowego.

Na pakiet aktów prawnych związanych z Dyrektywą MiFID na szczeblu UE składały się:

1) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) - (MiFID),

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy,

3) Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (tzw. MiFID poziomu 2),

4) Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów,

5) Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów.

Na nową odsłonę Dyrektywy MiFID składają się przede wszystkim dwa akty prawne:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. UE L 173, 12.06.2014, s. 349) - MiFID II,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (DZ.U. UE L 173, 12.06.2014, s. 84) - MiFIR.

Są one uzupełnione obszernym pakietem aktów wykonawczych.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.