Operatorzy instalacji objętych systemem handlu emisjami (EU ETS) są klasyfikowani na podstawie dyrektywy MiFID II przez firmy inwestycyjne oraz platformy obrotu jako kategoria odrębna od instytucji finansowych a także innych przedsiębiorstw obrotu.

 

Dyrektywa MiFID II zwalnia w artykule 2 ust. 1 lit. e) operatorów instalacji EU ETS z wymagań tej dyrektywy, co oznacza, iż nie podlegają oni związanym z tym regulacjom sektora finansowego.

Mifid2-zwolnienie-operatorzy-instalacji-EUETS

 

Z omawianego zwolnienia według dyrektywy MiFID II mogą skorzystać operatorzy zobowiązani do rozliczenia uprawnień do emisji na podstawie dyrektywy 2003/87/WE (dyrektywa EU ETS).

 

Przedmiotowe zwolnienie jest nowością w stosunku do regulacji dyrektywy MiFID I i jest związane z zaklasyfikowaniem uprawnień do emisji od 3 stycznia 2017 r. jako instrumentów finansowych.

 

Korzystanie z omawianego zwolnienia podlega jednakże istotnym ograniczeniom, które muszą być przestrzegane przez operatorów instalacji.

 

Dyrektywa MiFID II zakazuje operatorom instalacji EU ETS w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji:

- wykonywania zleceń klientów a także wykonywania innych usług inwestycyjnych,

- wykonywania działalności inwestycyjnej innej niż obrót na własny rachunek.

 

Operatorzy instalacji korzystający ze zwolnienia z MiFID II nie mogą także stosować algorytmicznych technik obrotu o wysokiej częstotliwości (HFT).

 

Omawiane zwolnienie obejmuje rynek spotowy i nie może być wykorzystywane do obrotu w zakresie istrumentów pochodnych wykorzystujących uprawnienia emisji jako instrument bazowy (derywatów emisyjnych).

 

O ile jednak operator instalacji EU ETS spełni warunki dla objęcia zwolnieniem z MiFID II dla działalności pomocniczej, będzie mógł skorzystać z kumulacji zwolnień.

 

Inny potencjalny problem w stosunku do dotychczasowej praktyki, który może spotkać pod rządami MiFID II operatorów instalacji EU ETS to transakcja polegająca na sprzedaży uprawnień do emisji (np. w celu finansowania) z zamiarem późniejszego odkupu.

 

Mając na uwadze zmieniony przez MiFID II status EUA (zaklasyfikowanie uprawnień do emisji jako instrument finansowy) udział operatora instalacji w takiej transakcji pociąga moim zdaniem za sobą ryzyko uznania przez organy nadzoru finansowego, iż operator instalacji jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu instrumentami finansowymi, co wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia MiFID.

 

Wydaje się relatywnie pewne, iż operator EU ETS nie będzie mógł w ramach omawianego zwolnienia angażować się w działalność spekulacyjną na rynku emisji ponieważ taki obrót - nakierowany na osiągnięcie zysku a nie na działalność hedgingową - nie jest objęty dostępnym zwolnieniem.

 

 

 

Aktualnie MiFID nie znajduje zastosowania do obrotu wtórnego uprawnieniami do emisji na rynku spot. Jednakże obrót instrumentami pochodnymi, dla których uprawnienia do emisji stanowią instrument bazowy są objęte regulacjami MiFID, z zastrzeżeniem zwolnień przewidzianych w art. 1 MiFID.

 

20 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała propozycje legislacyjne w sprawie zmian Dyrektywy MiFID, określane jako “MiFID II”.

Mimo, iż tekst projektu MiFID II w toku procesu legislacyjnego ulegał licznym modyfikacjom, zasadnicza koncepcja polegająca na zaklasyfikowaniu samych uprawnień do emisji (a nie tylko instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji - jak dotychczas) jako instrumenty finansowe, nie uległa zmianie.
 
MiFID II dokonuje szeregu zmian w Aneksie I do Dyrektywy 2004/39/WE.
 
W sekcji C wymienionego Aneksu I (zawierającego katalog instrumentów stanowiących instrumenty finansowe) zmodyfikowany został punkt 4 dodano także całkowicie nowy punkt 11.
 
Zgodnie z punktem 11 nową klasą instrumentów finansowych stały się: „uprawnienia do emisji stanowiące jakiekolwiek jednostki umożliwiające rozliczenie zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE (System Handlu Emisjami)".
 
Uprawnienia do emisji zostały również dodane w punkcie 4 Aneksu I do listy zawierającej transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych.
 
Powyższa regulacja poddaje obrót uprawnieniami do emisji zrewidowanemu zakresowi regulacyjnemu dyrektywy MiFID. Wpływ powyższej zmiany w szczególności będzie następujący:
• profesjonalne firmy obrotu uprawnieniami do emisjami jak również pośrednicy w takim obrocie (zarówno na rynku spot jak i instrumentów pochodnych) będą zmuszone do uzyskania autoryzacji MiFID,
• platformy organizujące obrót uprawnieniami do emisji na rynku spot będą zmuszone otrzymać autoryzację MiFID,
wszyscy uczestnicy rynku emisji będą poddani rygorom dyrektywy o nadużyciach rynkowych Market Abuse Directive ("MAD"), w tym zakazowi obrotu z wykorzystaniem informacji poufnych oraz manipulacji rynkowych.
 
Pomimo, iż MAD aktualnie podlega rewizji nowe przepisy w tym zakresie będą obejmować uczestników rynku emisji.
 
W praktyce wpływ MiFID II będzie największy w odniesieniu do profesjonalnego obrotu emisjami i specjalistycznego pośrednictwa w obrocie CO2 na rynku spot, które dotychczas nie było objęte większością regulacji europejskiego rynku finansowego.

 

Aktualnie na pakiet aktów prawnych związanych z Dyrektywą MiFID na szczeblu UE składają się:

 

1) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) - (MiFID),

 

2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy,

 

3) Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (tzw. MiFID poziomu 2),

4) Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów,


5) Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów.

 

Na nową odsłonę Dyrektywy MiFID składają się dwa akty prawne:

 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. UE L 173, 12.06.2014, s. 349) - MiFID II,

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (DZ.U. UE L 173, 12.06.2014, s. 84) - MiFIR.

 

Będą one uzupełnione obszernym pakietem aktów wykonawczych.

 

Data wejścia w życie MiFID II to 2 lipiec 2014, pełna zgodność z wymaganiami MiFID II będzie konieczna do dnia 2 stycznia 2017.