Przed nowelizacją z dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii zawierały ramowe regulacje dotyczące wsparcia zmodernizowanych instalacji OZE, jednak wobec braku przepisów wykonawczych nie było możliwości ich skutecznego funkcjonowania.

 news

 

29 września 2023

Komunikat URE, Nowelizacja ustawy o OZE: nowe systemy wsparcia, ważne rozwiązania dla energetyki lokalnej

 

31 sierpnia 2023 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. 2023 poz. 1762

Jak podkreślił Urząd Regulacji Energetyki w Komunikacie z dnia 29 września 2023 r. (Nowelizacja ustawy o OZE: nowe systemy wsparcia, ważne rozwiązania dla energetyki lokalnej) ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w Dz.U. 2023 poz. 1762) modyfikuje te regulacje umożliwiając wytwórcom realne skorzystanie z tych rozwiązań. 

Przepisy znowelizowanej ustawy OZE zawierają nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE, która przewiduje, że proces inwestycyjny może polegać zarówno na:

  • odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianie parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii, albo
  • przekształceniu instalacji odnawialnego źródła energii w inny rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego, albo
  • przekształceniu jednostki wytwórczej niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii w instalację OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego.

Ustawodawca przewidział objęcie instalacji zmodernizowanych wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę:

  • systemem wsparcia FIT  (instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW) i
  • systemem wsparcia FIP (instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW). 

Nowe przepisy umożliwią również udział zmodernizowanych instalacji OZE w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł OZE, przy czym dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji zmodernizowanych nie przewidziano odrębnych aukcji. Mają oni uczestniczyć w aukcjach wspólnie z wytwórcami energii elektrycznej z nowych instalacji. Warunkiem uzyskania wsparcia jest w szczególności uzyskanie od Prezesa URE zaświadczenia w systemie FIT/FIP lub zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. 

Okres wsparcia i jego poziom dla instalacji zmodernizowanych został uzależniony od wysokości  nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację danej instalacji. Doprecyzowano również warunki uczestnictwa w tych systemach wsparcia.

Możliwość skorzystania z tych rozwiązań przez wytwórców została uzależniona od wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Katalog kosztów kwalifikowanych ma zostać określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu. 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Renewable Energy Sources (RES)

Uzasadnienie opublikowanego w maju 2023 projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii  oraz niektórych innych ustaw (druk UC99) wskazuje, iż opisywane mechanizmy zostały wyłączone z notyfikacji programu pomocowego w postaci aukcyjnego systemu wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. SA.43697 (2015/N)– Polska – aukcyjny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i odbiorców energochłonnych i dotychczas nie uzyskały odrębnej decyzji notyfikacyjnej. Stąd w projekcie ustawy zaproponowano nowy system dla instalacji modernizowanych – uzupełniający obowiązujące i notyfikowane systemy wsparcia. 

Uzasadnienie projektu ustawy ponadto wskazuje, iż podstawowy wiek użyteczności instalacji OZE jest liczony jako pierwsze 15 lat jej pracy. Po tym okresie jest konieczne zrealizowanie kosztownych inwestycji modernizacyjnych w celu przedłużenia czasu pracy instalacji o kolejne lata. Ponieważ wiek znacznej części działających w Polsce instalacji OZE objętych pierwszym systemem wsparcia (system świadectw pochodzenia energii z OZE został uruchomiony w październiku 2005 r.) zbliża się do tak określonego progu, w niedługim czasie będzie konieczne podjęcie inwestycji modernizacyjnych w celu zachowania tych instalacji w systemie (m.in. w celu utrzymania osiągniętego udziału OZE w zużyciu energii jako bazy dla dalszego przyrostu udziału OZE). 

Uzasadnienie projektu ww. ustawy akcentuje, iż wprawdzie przepisy ustawy OZE określały zakres i sposób wspierania zmodernizowanych instalacji OZE, jednak przepisy te, ze względu na brak notyfikacji, nie znalazły zastosowania. Z analizy kosztów modernizacji dla poszczególnych typów instalacji OZE wynika, że realizacja tego rodzaju inwestycji po wyjściu z dotychczasowego systemu wsparcia może być nieopłacalna w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych – przy obecnych kosztach paliw oraz wzroście cen materiałów i robocizny oraz braku wsparcia na inwestycje modernizacyjne. Nagły wzrost rynkowych cen energii może nie być wystarczającym czynnikiem zachęty do podjęcia inwestycji, gdyż jest on wynikiem nagromadzenia negatywnych czynników cenotwórczych (zwiększonego popytu postpandemicznego oraz agresji Rosji na Ukrainę), a nie przyczyn fundamentalnych. Co więcej, niewprowadzenie systemu wspierania modernizacji i przez to nieutrzymanie istniejących już instalacji odnawialnych źródeł energii w systemie może spowodować ich definitywne zamknięcie, a tym samym konieczność uzupełnienia systemu przez nowe instalacje o znacznie wyższych kosztach budowy. Wprowadzenie systemu modernizacji uznano zatem za konieczne dla utrzymania już osiągniętego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wymaganym przez dyrektywę RED II, dzięki czemu odbiorca końcowy nie będzie musiał ponosić pełnych kosztów budowy nowych inwestycji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.