Zgodnie z art. 3 pkt 13e) ustawy Prawo energetyczne (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) przez odbiorcę aktywnego rozumie się odbiorcę końcowego działającego indywidualnie albo w grupie, który: 

 news   

 

23 sierpnia 2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. poz. 1681


17 sierpnia 2023

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw30 kwietnia 2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii     

a) zużywa wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną lub

b) magazynuje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub

c) sprzedaje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub

d) realizuje przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166), lub

e) świadczy usługi systemowe, lub

f) świadczy usługi elastyczności

- pod warunkiem że działalności, o których mowa w lit. b - f, nie stanowią przedmiotu podstawowej działalności gospodarczej tego odbiorcy, określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 773).

Termin: "odbiorca aktywny" pojawił się w datowanym na dzień 26 stycznia 2023 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, gdzie rozumiany był jako odbiorca końcowy lub grupa działających wspólnie odbiorców końcowych, którzy mają możliwość zużywania, magazynowania lub sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej.

Celem ww. projektu ustawy było stworzenie podstaw prawnych do działania odbiorcy aktywnego. W cyt. projekcie ustawy umożliwiono także odbiorcom aktywnym realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności. Jedynym warunkiem jest, aby działalność w tym zakresie nie stanowiła podstawowej działalności gospodarczej czy zawodowej odbiorcy aktywnego.

Dyrektywa 2019/944 obliguje państwa członkowskie do zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości uczestniczenia oraz czerpania korzyści z ich bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, w szczególności przez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. W zamian za to dostosowanie, odbiorcy aktywnemu należy umożliwić korzystanie z niższych cen energii lub otrzymywanie innych zachęt finansowych.

Definicja odbiorcy aktywnego jest zdecydowanie szersza od definicji funkcjonującego w polskim porządku prawnym prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w ustawie o oze, którego zgodnie z art. 2 pkt 27a tej ustawy, należy definiować jako odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Odbiorcy aktywnemu umożliwia się działanie w zdecydowanie szerszym zakresie niż regulacje dotyczące prosumentów energii odnawialnej, dlatego też zdecydowano się na stworzenie odrębnych ram prawnych dla odbiorców aktywnych, którymi są także prosumenci.

Zgodnie z ustawą odbiorca aktywny może działać samodzielnie lub za pośrednictwem agregacji.

Dyrektywa obliguje państwa członkowskie do zapewnienia odbiorcom aktywnym osobnego rozliczenia energii elektrycznej, wprowadzanej do sieci i zużywanej energii elektrycznej z sieci, tak by w odpowiedni i wyważony sposób uczestniczyli w ogólnym podziale kosztów systemu (art. 15 ust. 2 lit. e). Osobne rozliczenie wprowadzonej do sieci i pobranej z niej energii elektrycznej zapewnia ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, w rozdziale dotyczącym zasad funkcjonowania systemu pomiarowego oraz w wydanym na jego postawie rozporządzeniu pomiarowym – poprzez liczniki i system zdalnego odczytu). Ustawa zakłada instalację liczników u odbiorców końcowych zgodnie z harmonogramem w latach 2023-2028. Jednak odbiorca końcowy, który będzie chciał zostać aktywnym będzie mógł uzyskać taki licznik na wniosek. Odbiorca aktywny nie może zostać obciążony dyskryminacyjnymi wymogami technicznymi i administracyjnymi, procedurami oraz opłatami lub nieodzwierciedlającymi kosztów opłatami sieciowymi.

Odbiorcy aktywni będący właścicielami instalacji magazynowania energii powinni mieć również prawo do przyłączenia do sieci w rozsądnym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków m.in. w zakresie odpowiedzialności za bilansowanie, niepodlegania podwójnym opłatom np. opłatom sieciowym, czy za magazynowanie energii elektrycznej pozostającej w ich obiekcie, by nie byli objęci nieproporcjonalnymi wymogami koncesyjnymi. Kwestię magazynowania energii elektrycznej także w magazynach będących częścią instalacji odnawialnego źródła energii również reguluje się w ww. ustawie. Zakres proponowanych w niej zmian obejmuje m.in. wyłączenie magazynowania energii elektrycznej z obowiązku sporządzania taryf, określenie wymagań dotyczących koncesjonowania magazynowania energii elektrycznej i ich rejestracji, określenie ogólnych wymagań dotyczących warunków przyłączenia do sieci, a także zasad rozliczania energii elektrycznej pobranej z sieci na potrzeby magazynowania energii elektrycznej.

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Self-Generation

Ustawa zakłada również prawo odbiorców aktywnych do delegowania innemu podmiotowi zarządzania posiadaną przez nich instalacją niezbędną do ich działalności, której są właścicielem, z zastrzeżeniem, że podmiotu któremu zlecono zarządzanie, nie traktuje się jako odbiorcy aktywnego. Pod pojęciem zarządzania instalacją należy rozumieć instalowanie, eksploatację, utrzymanie oraz obsługę danych.

Odbiorca aktywny nie może zostać obciążony dyskryminacyjnymi wymaganiami technicznymi, procedurami oraz dodatkowymi opłatami, w tym opłatami sieciowymi nieodzwierciedlającymi kosztów związanych z dostępem do sieci.

 

quote

 

Ustawa Prawo energetyczne, Rozdział 2f. Odbiorca aktywny


Art. 11zp Odbiorca aktywny może działać samodzielnie albo za pośrednictwem agregatora.
Art. 11zq 1. Odbiorca aktywny ma prawo do powierzenia innemu podmiotowi zarządzania instalacją tego odbiorcy.
2. Zarządzanie instalacją przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 1, obejmuje instalowanie, eksploatację, utrzymanie instalacji lub obsługę danych pomiarowych.
3. Inny podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie jest odbiorcą aktywnym.
Art. 11zr Odbiorca aktywny nie może zostać obciążony dyskryminacyjnymi wymaganiami technicznymi, procedurami oraz dodatkowymi opłatami, w tym opłatami sieciowymi nieodzwierciedlającymi kosztów związanych z dostępem do sieci.

 

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.