Spis treści


Wbrew oczekiwaniom, Komisja Europejska nie zamierza w przyszłym systemie aukcyjnym uwzględnić aukcji futures uprawnień do emisji CO2, natomiast waha się pomiędzy wyborem aukcji "strictly spot" albo "spot futures”.

 

Wybór ma duże konsekwencje praktyczne dla przyszłego reżimu prawnego, który musiałby być zastosowany zarówno do procedury aukcji, jak i kręgu potencjalnych jej uczestników, możliwości pośrednictwa itp. Wystarczy wskazać, iż „spot futures” są kwalifikowane jako instrument finansowy i w pełni podlegają właściwym dla instrumentów finansowych wymaganiom regulacyjnym.

 

„Spot futures” to instrument finansowy kwalifikowany pod Sekcję C7 Załącznika Nr 1 do Dyrektywy MIFID (niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych – inne niż w sekcji C6) oraz art. 38 rozporządzenia Komisji Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 241/1 z 2.9.2006 r. – dalej określane jako: Rozporządzenie). Natomiast podstawa prawna z polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi to art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f.

 

Komisja Europejska w dokumencie Draft Outline Auctioning Regulation - Stakeholder Meeting Brussels 28 October 2009 (opublikowanym http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/28oct_draft_outline_reg.pdf) wskazała, iż cechy “spot futures” to:

1) kontrakt ten jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnym (MTF),

2) jest rozliczany przez izbę rozrachunkową (clearing house) lub inny podmiot spełniający te same funkcje, co kontrahent centralny („central counterparty”), lub istnieją ustalenia dotyczące opłacenia lub dostarczenia zabezpieczenia związanego z kontraktem (tzw. „margin”),

3) jest znormalizowany tak, by w szczególności cena, partia, termin dostawy lub inne warunki określane były głównie w odniesieniu do regularnie publikowanych cen, standardowych partii lub standardowych terminów dostawy,

4) uprawnienia do emisji są fizycznie dostarczane nie wcześniej niż 2 dni handlowe i nie później niż 4 dni handlowe od daty aukcji.

 

Natomiast wg cytowanego źródła kontrakty „ściśle spot” („strictly spot”) to takie, które:

1) są przedmiotem obrotu tylko na rynku alternatywnym (MTF),

2) nie są rozliczane przez izbę rozrachunkową (clearing house) działającą jako kontrahent centralny („central counterparty”), lecz rozliczane przez system rozliczeniowy (settlement system);

3) są znormalizowane tak, by w szczególności cena, partia, termin dostawy lub inne warunki określane były głównie w odniesieniu do regularnie publikowanych cen, standardowych partii lub standardowych terminów dostawy.

4) uprawnienia do emisji są fizycznie dostarczane nie później niż 1 dzień handlowy od daty aukcji.