Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia to kluczowa sprawa – ma bowiem określać ilości EUA trzeciego okresu rozliczeniowego, które będą sprzedawane na aukcjach w latach 2011 i 2012 w formie kontraktów forward i futures (z fizyczną dostawą nie późniejszą niż grudzień 2013). Załącznik Nr 1 ma również zawierać specyfikacje tych kontraktów.

 

W preambule do projektu Rozporządzenia w punkcie 13 zaznaczono, iż ilości EUA przewidziane na aukcje w latach 2011 i 2012 powinny być ustalone niezwłocznie po przyjęciu Rozporządzenia i że ustalone ilości EUA i specyfikacje kontraktów będą przedstawione w Załączniku do Rozporządzenia. Może taka jest praktyka europejska ale dla mnie to trochę nieczytelne – rozporządzenie ma zawierać niekompletne załączniki (rozumiem, że puste tabele), które zostaną uzupełnione po wejściu w życie rozporządzenia i staną się jego częścią. Prawda, ze trochę zawiłe?

 

Ta sama skomplikowana procedura ma dotyczyć Załącznika 3 (opis platform aucyjnych powołanych przez Państwa Członkowskie które skorzystają z prawa opcji).

 

Ten swoisty patent legislacyjny służy temu, aby stworzyć podstawę prawną i procedurę wyboru przyszłej platformy aukcyjnej, która to platforma aukcyjna – po wybraniu - będzie mogła udzielać pomocnych rad Komisji Europejskiej w uzupełnianiu pustych wcześniej tabel załączników do rozporządzenia (patrz art. 31 lit. a projektu Rozporządzenia).


Intencja zrozumiała – tylko czy nie dało się tego zrobić prościej?