Kluczowymi dla rynku informacjami są w szczególności ilości uprawnień dostępnych w poszczególnych okresach i na poszczególnych aukcjach oraz terminy aukcji, typ kontraktu, daty płatności i dostawy. Informacje te w przyszłym systemie aukcyjnym będą podawane z dużym wyprzedzeniem – tj. do dnia 28 lutego roku poprzedzającego rok, w którym będą odbywały się aukcje (przykładowo do 28 lutego 2014 dla roku 2015).


Tak więc w systemie aukcyjnym dotychczasowa data 28 lutego przestanie pełnić funkcję  daty przydziału uprawnień na rachunki instalacji (z zastrzeżeniem wyjątków), lecz będzie zapewne niecierpliwie oczekiwaną przez rynek datą publikacji kalendarza aukcyjnego na następny rok. Odpowiednia regulacja w tym zakresie znajduje się w art. 12 ust. 1 projektu  rozporządzenia o aukcjach.


Data 28 luty dotyczy platformy aukcyjnej działającej w systemie jednolitym (z drobnym wyjątkiem dotyczącym EUAA tj. uprawnień dla lotnictwa).


Natomiast ww. dane dla platform aukcyjnych organizowanych przez Państwa Członkowskie korzystające z prawa opcji będą publikowane do dnia 31 marca roku poprzedzającego odpowiedni rok aukcyjny (patrz art. 34 ust. 3).


Zmiany w ilościach EUA wynikające z artykułu 10a ust. 7 (pięcioprocentowa rezerwa dla nowych instalacji) 10a ust. 19 i ust. 20 (instalacje, które całkowicie lub częściowo zaprzestaną działalności) Dyrektywy 2003/87/WE będą uwzględniane w kalendarzu aukcyjnym na ostatni rok okresu rozliczeniowego (czyli w przypadku trzeciego okresu rozliczeniowego na rok 2020).


Przypadki, w których może dojść do modyfikacji kalendarza aukcyjnego w innych latach niż ostatni rok okresu rozliczeniowego, są dość liczne (9). W art. 15 projektu rozporządzenia skatalogowano je wszystkie uwzględniając zarówno postanowienia Dyrektywy 2003/87/WE jak i projektu rozporządzenia. Przepisywanie ich w tym miejscu mijałoby się z celem.