Pytanie drugie – co z sieciami

 

Art. 10c ust. 1 przewiduje iż:

 

„Dane państwo członkowskie przedkłada Komisji krajowy plan przewidujący inwestycje w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii.

Plan ten przewiduje również dywersyfikację struktury energetycznej i źródeł dostaw na wielkość odpowiadającą w możliwym zakresie wartości rynkowej bezpłatnych uprawnień przydzielonych w odniesieniu do zamierzonych inwestycji, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby jak największego ograniczenia bezpośrednio z tym związanych podwyżek cen [...].”

 

 

Pytanie:

 

Czy „wielkość odpowiadająca w możliwym zakresie wartości rynkowej bezpłatnych uprawnień przydzielonych w odniesieniu do zamierzonych inwestycji” dotyczy inwestycji w zakresie „dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw”, czy również „modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii”?

 

Słowem, czy wartość inwestycji w infrastrukturę energetyczną (krótko mówiąc - w sieci przesyłowe i dystrybucyjne) będzie mogła być zaliczona do wartości przyznanych nieodpłatnie EUA, czy też nie?

 

Literalne brzmienie Dyrektywy wskazywałoby że nie, bowiem wskazany przepis rozdziela te dwa cele „dywersyfikacji struktury energetycznej i źródeł dostaw” oraz „modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii” i wprowadza kryterium wartościowe tylko w odniesieniu do pierwszego z nich. Można się zastanawiać, czy taka byłaby też wykładnia celowościowa i systemowa tego przepisu. W tym przypadku również zasadne wydaje się poczekanie na wytyczne Komisji, wspomniane w pytaniu pierwszym.