EBI deklaruje, iż nie ma określonej strategii i docelowej ceny w prowadzonym procesie monetyzacji uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego z tzw. rezerwy NER 300. Celem Banku jest zminimalizowanie wpływu tego procesu na rynek EUA. Czy te założenia się spełnią, wobec napływu na rynek w ciągu najbliższych 10 miesięcy dodatkowych 20 milionów uprawnień trzeciego okresu rozliczeniowego miesięcznie, okaże się wkrótce.

 

 

Powyższe deklaracje EBI znajdują potwierdzenie w dostępnej na stronie Banku prezentacji „Update on the NER 300 Initiative 3rd Annual European Emissions Markets Conference” z października 2011 opracowanej przez Guido Bichisao (źródło: http://www.eib.org/infocentre/news/index.htm).

 

Aktualne spadkowe tendencje cen EUA na rynkach mogą jednakże ulec pogłębieniu na skutek procesu monetyzacji (prowadzonej przez EBI sprzedaży uprawnień do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego z tzw. rezerwy NER 300). Jak wynika z opublikowanego przez EBI listu tego Banku z dnia 17 listopada 2011 r. do organizacji IETA stanowiącego odpowiedź na korespondencję IETA z dnia 21 października 2011 r. (źródło jw.) EBI zamierza sprzedać pierwszą transzę uprawnień do emisji z rezerwy NER 300 w wysokości 200 milionów EUA w ciągu 10 miesięcy od ich dostarczenia do Banku przez Komisję Europejską.

Oznacza to, iż w ciągu najbliższych 10 miesięcy można spodziewać się napływu na rynek dodatkowych 20 milionów uprawnień trzeciego okresu rozliczeniowego miesięcznie.

 

Analizując wpływ procesu monetyzacji uprawnień na tendencje cenowe na rynku uprawnień do emisji należy jednakże uwzględnić, iż relacja ta ma raczej charakter pośredni, bowiem sprzedawane w procesie monetyzacji będą uprawnienia do emisji trzeciego okresu rozliczeniowego (na zasadzie forward/futures), które nie mogą być użyte do umorzenia w okresie 2008-2012. Tzw. banking uprawnień do emisji oznacza, iż uprawnienia do emisji z drugiego okresu rozliczeniowego mogą (z zastrzeżeniem przeprowadzenia procedury wymiany) być użyte do rozliczenia emisji w trzecim okresie rozliczeniowym – lecz w drugą stronę to nie działa (EUA trzeciej fazy nie mogą być umarzane w fazie drugiej).

 

Tak więc wpływ procesu monetyzacji na rynek może być m.in. taki, iż podmioty obciążone obowiązkiem umorzenia uprawnień na pokrycie swoich emisji mogą obecnie planować np. zaspokojenie swoich potrzeb w tym zakresie za 2013 r. uprawnieniami do emisji z trzeciego okresu rozliczeniowego nabytymi na zasadzie forward/futures z procesu monetyzacji, zamiast np. EUA „zaoszczędzonymi” z drugiego okresu rozliczeniowego.

 

Tak więc popyt na EUA drugiego okresu rozliczeniowego (mimo opisanych powyżej ograniczeń w wykorzystaniu EUA z fazy trzeciej) może zmaleć w wyniku procesu monetyzacji, co w konsekwencji może jeszcze bardziej obniżać ich cenę. To samo dotyczy zresztą wpływu tzw. „wczesnych aukcji” (powyższych teoretycznych rozważań nie należy jednakże traktować jako jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych).

 


 

Jak wynika ze wspomnianego na wstępie listu EBI do IETA, EBI jest w pełni gotowy do rozpoczęcia procesu monetyzacji a aktualnie procedura jest wstrzymana do czasu przekazania uprawnień do emisji na rachunek EBI przez Komisję Europejską. Termin tego przekazania zależy od decyzji Komisji (oraz od ukazania się noweli rozporządzenia rejestrowego, co oczekiwane jest w najbliższym czasie).

 

Bank zamierza sprzedawać uprawnienia do emisji w procesie monetyzacji na bazie bezpośrednich kontraktów wynegocjowanych OTC z odpowiednią liczbą wiarygodnych kontrahentów z wykorzystaniem dokumentacji umownej ISDA. Negocjacje w tym zakresie już się zakończyły.

Ponadto w drodze przetargu publicznego Bank dokonał wyboru giełd ICE ECX oraz EEX i aktualnie prowadzi negocjacje w sprawie warunków członkostwa. W wyniku tego procesu kanały sprzedażowe EBI w procesie monetyzacji poszerzą się o możliwość bezpośredniej sprzedaży EUA na ww. giełdach, giełdowego clearingu transakcji przeprowadzonych na zasadzie OTC oraz, w dalszym etapie, również aukcji.

 

W pierwszej kolejności uprawnienia będą sprzedawane OTC, w następnym etapie na giełdzie.