PPAT w rozumieniu regulacji europejskiego rynku energii  to osoba zawodowo organizująca transakcje (ang. person profesionally arranging transactions). 

 news   

 

7 maja 2021

Aktualizacja strategii monitorowania rynku bilansującego, PSE S.A.

Wymienione regulacje to przede wszystkim art. 15 Rozporządzenia REMIT (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii) uzupełniony przez wykładnię i interpretacje Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), w szczególności:

- ACER Guidance Note 1/2015 „The concept of PPATs” z dnia 4 marca 2015 r. oraz

- pkt 9 Wytycznych ACER wydawanych na podstawie art. 16 ust. 1 Rozporządzenia REMIT.

Zgodnie z Wytycznymi ACER, aby podmiot został uznany za PPAT, musi spełnić łącznie następujące trzy kryteria:

1) musi być osobą fizyczną lub prawną,

2) musi organizować transakcje, przez co należy rozumieć:

a) działanie polegające na umożliwieniu lub wspieraniu osób trzecich (kupującego lub sprzedającego) w zawieraniu przez nie transakcji dotyczących Produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym (tj. mające bezpośredni wpływ na zawarcie transakcji) lub

b) działanie polegające na dostarczeniu narzędzia ułatwiającego zawieranie przez osoby trzecie (kupującego lub sprzedającego) transakcji dotyczących Produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Samo udostępnienie środków, za pomocą których strony transakcji mogą się ze sobą komunikować jest przy tym wykluczone z koncepcji PPAT,

3) musi robić to profesjonalnie (działalność wykonywana w zwykłym trybie, odpłatnie i regularniej).

Za PPAT uznaje się dany podmiot w odniesieniu do tej części jego działalności, która polega na organizowaniu transakcji w sposób zawodowy.

Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2017 opublikowany w lipcu 2017 zawiera następującą wzmiankę dot. PPAT w Polsce:

„W 2016 r. odbyły się spotkania Prezesa URE z PPATs tj. osobami zajmującymi się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na hurtowych rynkach energii, w celu zwrócenia uwagi na ich obowiązki oraz ustalenia zasad współpracy. Na podmiotach tych spoczywa szczególna rola, bowiem mają one obowiązek tworzenia i utrzymywania skutecznych mechanizmów i procedur służących identyfikacji przypadków naruszenia zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz zakazu manipulacji na rynku. W Polsce funkcję PPATs pełnią następujące podmioty: TGE S.A., OGP Gaz-System S.A., PSE S.A., Polish Trading Point S.A. oraz InfoEngine S.A.”. 

Tak wąsko określony zakres podmiotowy obowiązywania regulacji PPAT jest jednak niezasadny.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczestnicy Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) są zobowiązani do wdrożenia wewnętrznych regulacji dot. PPAT bowiem zgodnie z regulaminami Towarowej Giełdy Energii S.A. (Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.) członkowie Giełdy są zobowiązani do badania zleceń oraz zawieranych przez siebie transakcji pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursem towaru giełdowego danego rodzaju, oraz podjęcia niezbędnych działań przeciwdziałających zdarzeniom mogącym stanowić manipulację. Powyższe zobowiązanie wynika także z wydanego przez TGE Kodeksu Dobrych Praktyk Członków Towarowej Giełdy Energii S.A.

 

PPAT w PSE

 

Zgodnie z dokumentem PSE S.A. „Monitorowanie rynku bilansującego w świetle wymagań REMIT” rozwiązania w zakresie PPAT wdrożone w PSE S.A. obejmują: 

1. powołanie w PSE S.A. Biura Monitorowania Rynku Bilansującego (dalej: BM),
2. umiejscowienie BM poza obszarami realizującymi procesy RB, jako odrębnej jednostki bezpośrednio podległej Prezesowi Zarządu,
3. zapisy szczegółowe w regulacjach wewnętrznych PSE, dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów w tym szczególna kontrola i nadzór prowadzony przez pełnomocnika Compliance,
4. niezależność Dyrektora BM w zakresie:
- określania strategii monitorowania,
- szczegółowych parametrów monitorowania, w tym w szczególności progów alarmowych,
- stwierdzania podejrzenia naruszenia REMIT,

5. Dyrektor BM posiada pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w zakresie kwalifikowania spraw do przekazania do Prezesa URE (jako Suspicious Transactions Report - STR),
6. Prezes Zarządu PSE S.A. nadzoruje Dyrektora BM w tym zakresie wyłącznie następczo (pod kątem wypełniania przez niego swoich obowiązków),
7. wprowadzenie Procedury monitorowania rynku Bilansującego w ramach wymagań rozporządzenia REMIT,

8. wprowadzenie udokumentowanej strategii opartej o analizę ryzyka wystąpienia możliwych typów nadużyć oraz definiującej sposób monitorowania rynku, w tym progi alarmowe, które uruchamiają procesy sprawdzające,
9. regularnie przeprowadzany audyt wewnętrzny.

BM prowadzi bieżące monitorowanie w następujących obszarach:

  • wykorzystanie informacji wewnętrznej, tj. zawieranie transakcji na rynku bilansującym z wykorzystaniem informacji wewnętrznej, w szczególności w zakresie przedłużenia lub skrócenia czasu remontu jednostki wytwórczej oraz zgłaszanych, z celowym opóźnieniem, komunikatów UMM (ang. Urgent Market Messages);
  • poprawność kalkulacji cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej oraz cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, tj. monitorowanie nadużyć polegających na aktualizacji ceny do poziomu odbiegającego od kosztów zmiennych wytwarzania (CW) lub pojedynczego uruchomienia (CU) ponoszonych przez daną jednostkę, braku aktualizacji ceny CW, CU przy zmieniających się warunkach rynkowych lub bezzasadnym odrzuceniu aktualizacji przez OSP;
  • zabezpieczenia finansowe na rynku bilansującym, tj. monitorowanie nadużyć polegających na wykorzystaniu zasad uzupełniania zabezpieczeń na rynku bilansującym do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści;
  • dotrzymanie dyscypliny ruchowej jednostek wytwórczych aktywnych (JGWa);
  • wycofanie fizyczne, tj. monitorowanie nadużyć polegających na ustalaniu cen na RB na sztucznym poziomie poprzez nieuzasadnione odstawianie jednostek wytwórczych.
  • transmission capacity hoarding – niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniu PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

Przyjęta w dniu 12 sierpnia 2020 r. aktualizacja strategii wprowadza monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów oraz rozszerzenie zakresu monitorowania w jednym z dotychczasowych obszarów:

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 
Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego PSE S.A.

 

Persons professionally arranging transactions - PPAT (REMIT Definitions)

 

Persons professionally arranging and executing transactions - PPAET

  • monitorowanie poprawności publikacji danych przez Operatora Systemu Przesyłowego w celu identyfikacji publikacji danych rynkowych odbiegających od stanu rzeczywistego, mogących wprowadzać w błąd uczestników rynku bilansującego, w szczególności w przypadku danych mających istotny wpływ na proces cenotwórczy na rynku bilansującym;
  • monitorowanie procesu zakupu energii elektrycznej przez PSE S.A. na pokrycie strat w sieci przesyłowej ma na celu wykrywanie naruszeń polegających na zawieraniu przez PSE transakcji na TGE z wykorzystaniem informacji wewnętrznych, w szczególności niedostępnych publicznie informacji dotyczących rynku bilansującego i informacji nt. stanu KSE;
  • w zakresie monitorowania nietypowych transakcji na rynku bilansującym dodany został podobszar analizy wpływu niezbilansowania jednostek na ich wynik finansowy. W ramach nowego podobszaru wynik rozliczenia niezbilansowania uczestnika rynku bilansującego (URB) jest porównywany z alternatywnym scenariuszem zamknięcia przez niego pozycji na rynku dnia następnego (RDN) lub rynku dnia bieżącego (RDB), szczególnej analizie podlegają przypadki zawierania nietypowo zyskownych lub nieopłacalnych transakcji.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.