Wynagrodzenie Swap Premium z tytułu opcji na swap EUA CER stanowi usługę (niematerialną) polegającą na sprzedaży prawa wyboru i w przypadku, gdy taką usługę świadczy firma z siedzibą w Polsce na rzecz firmy z siedzibą w Unii Europejskiej, podlega rozliczeniu VAT analogicznie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa EUA. Zatem na firmie polskiej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju (tj. w Rzeczypospolitej Polskiej) usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego (z siedzibą w UE).Opcja na swap EUA CER to transakcja, gdzie jednemu z kontrahentów przysługuje w oznaczonym okresie prawo wyboru jednej z dwóch opcji, tj.:

opcji A - w przypadku jej wyboru jedna ze stron (X) jest zobowiązana sprzedać drugiej (Y) świadectwa CER po cenie oznaczonej w kontrakcie, a Y jest zobowiązany sprzedać X EUA po cenie oznaczonej w kontrakcie, albo

opcji B - wybór przez X tej opcji jest równoznaczny z świadczeniem o rezygnacji z dokonania transakcji przeniesienia przez Y świadectw EUA w zamian za świadectwa CER, pomiędzy stronami nie dochodzi do transakcji przeniesienia (sprzedaży) świadectw, ale X w przypadku wyboru takiej opcji jest zobowiązany zapłacić Y kwotę pieniężną (tzw. Swap Premium) odpowiadającą różnicy pomiędzy oznaczoną w kontrakcie wartością świadectw EUA a wartością świadectw CER.

W przypadku, gdy X jest firmą z siedzibą w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska (przykładowo w Belgii) a Y firmą z siedzibą w Polsce, w razie wyboru przez kontrahenta z Belgii przewidzianej w zamierzonym kontrakcie opcji B polegającej na rezygnacji z transakcji przeniesienia pomiędzy stronami kontraktu świadectw EU i świadectw CER i połączonej z obowiązkiem zapłaty na rzecz X premii pieniężnej (Swap Premium), na X (firmie polskiej) nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju (tj. w Rzeczypospolitej Polskiej) usługi na rzecz kontrahenta z Belgii.

Takie stanowisko znajduje oparcie w interpretacji indywidualnej sygn. IBPP3/443-670/08/BWo z dnia 27 listopada 2008 r. (źródło: http://sip.mf.gov.pl) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Powyżej opisana usługa związana z przyznaniem prawa wyboru opcji B, świadczona na rzecz kontrahenta z Belgii stanowi bowiem usługę (niematerialną) polegającą na sprzedaży prawa wyboru i na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu VAT w Belgii.

Świadczona przez Wnioskodawcę (polską firmę X) na rzecz kontrahenta z siedzibą w Belgii (będącego zarejestrowanym w Belgii podatnikiem podatku VAT) usługa sprzedaży praw stanowi usługę, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy o VAT a zatem mieści się w powyżej opisanym katalogu wyjątków od ogólnej zasady określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, miejscem świadczenia dla tejże usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.


www.ochronaklimatu.com


Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich. This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice