W transakcji zamiany EUA na CER, mimo, że CER – zgodnie z kontraktem – otrzymamy w pięciu rocznych ratach, przychód z tytułu zbytych EUA musimy rozpoznać od razu w całości.


 

Opis transakcji

Spółka ma zamiar nabyć od podmiotu krajowego dodatkowe prawa do emisji w celu ich dalszej odsprzedaży (które zostaną ujęte jako inwestycje krótkoterminowe). Spółka zawarła umowę zamiany 26 000 uprawnień (częściowo nabytych z przydziału oraz odkupionych od podmiotu krajowego) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami z kontrahentem unijnym.


W ramach tej umowy Spółka zwana dalej stroną A przekaże 31 marca 2008 r. 26 000 uprawnień EUA dla kontrahenta unijnego zwanego dalej stroną B po określonej w umowie cenie „p”. Jednocześnie strona B zobowiązuje się przenieść taką samą ilość uprawnień CER po cenie „p-x”, ale przeniesienie to jest rozłożone w czasie w pięciu ratach przez okres 5 lat począwszy od 2008 r.


Płatność dla strony A ustalona jest w następujący sposób:

- 60% różnicy ceny pomiędzy ceną EUA, a ceną CER (x) * 26 000 uprawnień w formie przedpłaty,

- 40% różnicy ceny pomiędzy ceną EUA i CER (x) * 26 000 uprawnień w dacie dostawy uprawnień EUA dla strony B, tj. 31 marca 2008 r.,

- pozostałość rozłożona w czasie przez okres 5-ciu lat zgodnie z harmonogramem dostaw uprawnień CER przez stronę B dla strony A w formie wzajemnej kompensaty.


Kwalifikacja podatkowa

Zgodnie z art. 3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zatem przychód z tytułu transakcji zamiany uprawnień w Spółce winien powstać w dacie przekazania 26 000 uprawnień, tj. 31 marca 2008 r. niezależnie od tego w jaki sposób rozłożona jest płatność.


Takie stanowisko zajął w interpretacji indywidualnej sygn. IBPB3/423-198/08/MS z dnia 30 maja 2008 r. (źródło: http://sip.mf.gov.pl) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.www.ochronaklimatu.com

Ten dokument może być używany, kopiowany i rozpowszechniany bez ograniczeń, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać tę notę o prawach autorskich wraz z linkiem do źródła. This document may be freely used, copied and distributed on the condition, that each copy shall contain this copyright notice and the link to the source of the information.