Spis treści


W publikacji „Zakup EUA, CER i ERU jako koszt pośredni podlegający wliczeniu w koszty w dacie otrzymania faktury” zwracałem uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. IBPB3/423-771/08/BG

(źródło: http://sip.mf.gov.pl/sip), który uznał za prawidłowe stanowisko, iż konstrukcja prawna systemu handlu emisjami powoduje, iż zakup uprawnień do emisji – czy to w formie EUA, czy CER czy ERU – w określonych okolicznościach może stanowić koszt pośredni prowadzenia działalności przez podatnika. Wg tej interpretacji taka kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem uprawnień EUA oraz jednostek redukcji emisji CER lub ERU oznacza, że powinny one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (tj. dacie otrzymania faktury przez Spółkę) a nie w momencie zapłaty (ewentualnie potrącenia).

 

Warto odnotować, iż również w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2009 r. sygn. IBPBI/2/423-1122/08/MS (źródło: www.mofnet.gov.pl) Izba Skarbowa w Katowicach wskazała, iż „dzień, na który jednostki poświadczonej redukcji CER zostaną ujęte w księgach rachunkowych, będzie stanowić dla spółki dzień potrącalności kosztów uzyskania przychodów w wysokości iloczynu zakupionych jednostek i ceny nabycia jednostki, bez względu na fakt, iż dla celów bilansowych będą one rozliczane w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne”.

 

Tak więc potwierdzono zasadniczą tezę wcześniejszej interpretacji z dnia 13 listopada 2008 r.

 

W tej nowszej interpretacji z dnia 27 lutego 2009 r. wydanej na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów również uznał prawidłowość stanowiska podatnika.

 

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, iż zamierza nabyć na rynku jednostki poświadczonej redukcji emisji CER w celu ich zamiany na prawa do emisji CO2, które następnie zostaną umorzone stosownie do wielkości faktycznej emisji CO2 wynikającej z wielkości produkcji bieżącej, albo zostaną sprzedane. W księgach rachunkowych, dla celów bilansowych, podatnik planował ująć nabyte jednostki poświadczonej redukcji emisji CER jako podlegające amortyzacji bilansowej wartości niematerialne i prawne. Na dzień nabycia jednostek poświadczonej redukcji CER podatnik nie był w stanie definitywnie określić, czy zostaną w całości wykorzystane do rozliczenia rocznej emisji gazów cieplarnianych, czy też w pozostałej części zostaną sprzedane. Na moment nabycia podatnik uznał, że jednostki poświadczonej redukcji CER będą kompleksowo służyły rozliczeniu rocznej emisji gazów cieplarnianych. Podatnik wskazał jednocześnie, iż jednostki CER nie odnoszą się do jednego konkretnego roku, co oznacza że mogą być przetrzymywane i wykorzystane w późniejszych latach. Wnioskodawca nie wykluczył jednak sytuacji, w której określona ilość jednostek CER, w związku z nieumorzeniem, mogłaby zostać sprzedana.

Pytanie zadane przez spółkę – wnioskodawcę brzmiało:

„W jakim momencie Spółka powinna potrącić koszty uzyskania przychodów związane z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji CER”.

 

Wnioskodawca w pierwszej kolejności podniósł, iż wydatki związane z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji CER wykazują związek z jej przychodem podatkowym, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa”). Ten wątek pomijam, gdyż wydaje się dość oczywisty (wnioskodawcą była elektrociepłownia).