Spółka sprzedaje EUA w grudniu 2008, równocześnie zakupuje CER, rozliczenie bezgotówkowe (kompensata), spread ponad 3 EUR. Zakupione CER zostają wykorzystane częściowo do rozliczenia emisji za 2008 r. (w kwietniu 2009) oraz częściowo za 2009 (w kwietniu 2010).

 

Dokumentując transakcję spółka wystawiła w grudniu 2008 roku fakturę na sprzedaż EUA na rzecz podmiotu z spoza UE i zaewidencjonowała przychód z tego tytułu. Jednocześnie ujęła w księgach rachunkowych w pozycji Środki Trwałe na podstawie umowy i dowodów wewnętrznych, koszty zakupu CER, które faktycznie wpłynęły na rachunek Spółki.

 

Kiedy powinien być zaliczony w koszty podatkowe zakup jednostek CER?

 

Spółka uważała, że:

1) w momencie uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia lub

2) w roku podatkowym, za który wykorzystano CER do rozliczenia własnej emisji

 

- czyli w powyższym przykładzie częściowo w 2008 i częściowo w 2009.

 

Wszystko wskazuje jednak na to, iż całość CER powinna zostać zaliczona w koszty podatkowe w roku 2008.

 

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami.

 

Tak jak sygnalizowałem, organa podatkowe wydają się być dotychczas konsekwentne w traktowaniu zakupu EUA, CER i ERU jako kosztu pośredniego.

 

Spółka wnosząca o wydanie interpretacji miała inne zdanie i w transakcji, której sedno ująłem na wstępie, uważała, że koszty nabycia jednostek poświadczonej redukcji CER należy traktować, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami.

 

Jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej sygnatura IPPB5/423-836/09-2/AM z dnia 17 lutego 2010 r. uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

 

Również i w tej interpretacji organ podatkowy uznał, iż moment poniesienia kosztu w związku z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji emisji CER spółka powinna ustalić na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uzasadniając to, iż związane z transakcją wydatki „służą zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki, pozostają w związku z prowadzoną działalnością i jako takie mają charakter ogólnego kosztu działalności”.

 

A skoro koszty nabycia jednostek poświadczonej redukcji emisji będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, to moment poniesienia tych kosztów należy ustalić na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - czyli potrącalność w dacie poniesienia (z uwzględnieniem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).