Spis treści


Teraz kluczowa (i mogąca budzić wątpliwości) kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego: art. 19 ust. 13 pkt 9 ww. ustawy określa, że w przypadku świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia tych usług.

 

Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 lutego 2009 r. sygnatura ILPP2/443-1056/08-4/AD:

 

„Obowiązek podatkowy – na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT – związany jest w pierwszej kolejności z płatnością. Odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług nie musi mieć postaci pieniężnej. Może również przybrać postać rzeczową – zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną – zapłata może być w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy dla uznania czynności za odpłatną wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność”.

 

W cyt. interpretacji organ skarbowy nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, iż obowiązek podatkowy w imporcie usług będących przedmiotem zapytania powstanie na zasadach ogólnych. Wg Izby Skarbowej w opisanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie „zgodnie z przepisem art. 19 ust. 13 pkt 9 w związku z art. 19 ust. 19, będącym zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 ustawy”.


A zatem, jak dalej konkluduje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, „obowiązek podatkowy z tytułu importu przedmiotowych usług powstanie u Zainteresowanego z chwilą wydania praw będących przedmiotem zamiany, rozumianą jako moment dokonania zapłaty za nabywane usługi”.

 

Dodam już od siebie, iż tzw. reverse charge mechanism powinien zmniejszyć niekorzystne dla rozliczenia VAT skutki powyższej interpretacji, tak więc sprawa ma znaczenie dla wspomnianej na wstępie polskiej firmy przede wszystkim w zakresie poprawnego i terminowego udokumentowania transakcji – co oznaczałoby konieczność wystawienia faktury wewnętrznej na całość nabytych z importu CER (nie tylko np. na pierwszą ratę) w dacie zbycia EUA.

 

Oczywiście zajmuję się tu tylko zagadnieniem wskazanym w tytule artykułu - zastrzeżenie to jest konieczne, ponieważ już w zakresie podatku dochodowego komplikacje są poważniejsze.