Wynagrodzenie Swap Premium z tytułu opcji na swap EUA CER stanowi usługę (niematerialną) polegającą na sprzedaży prawa wyboru i w przypadku, gdy taką usługę świadczy firma z siedzibą w Polsce na rzecz firmy z siedzibą w Unii Europejskiej, podlega rozliczeniu VAT analogicznie jak wewnątrzwspólnotowa dostawa EUA. Zatem na firmie polskiej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju (tj. w Rzeczypospolitej Polskiej) usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego (z siedzibą w UE).1. Zamiana EUA na ERU jest zamianą praw, czyli odpłatnym świadczeniem usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Obowiązek podatkowy powstaje w takim przypadku z chwilą wzajemnego wydania sobie praw.

3. Obowiązek podatkowy co do dopłaty związanej z różnicą cen pomiędzy ceną jednostki uprawnienia do emisji, a ceną jednostki redukcji ceny powstanie w momencie jej otrzymania, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

4. Obowiązek wystawienia faktury powstaje z chwilą powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie wydania posiadanych praw kontrahentowi w wartości danego świadczenia. Otrzymanie w terminie późniejszym dopłaty zrodzi również obowiązek jej udokumentowania w momencie wpływu należności, w tej części.

5. Wydanie przez podatnika uprawnień do emisji gazu kontrahentowi z terytorium Unii, który jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu na terytorium kraju. Natomiast nabycie w drodze zamiany przez podatnika prawa – jednostek redukcji emisji, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i stanowić będzie dla niego import usług.

6. Dokumentowanie czynności importu usług odbywa się fakturą wewnętrzną.


(Tezy stanowiska Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 1 sierpnia 2008 r. sygn. ILPP2/443-484/08-4/GZ)


W jakim momencie Spółka powinna potrącić koszty uzyskania przychodów związane z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji emisji CER – czy w dacie nabycia, czy też w dacie umorzenia – może stanowić istotną wątpliwość, ponieważ bardzo często są to kolejno następujące po sobie ale różne lata kalendarzowe (jak wiadomo, umorzenie następuje do 30 kwietnia roku następnego za rok poprzedni).

Rozwikłać te wątpliwości chociaż w części pozwala interpretacja indywidualna sygnatura IBPBI/2/423-1122/08/MS z dnia 27 lutego 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.


Na rynku uprawnień do emisji CO2 są obecne oferty tzw. „zarządzania” pakietem uprawnień. Oddanie pakietu uprawnień do emisji CO2 wyspecjalizowanej firmie w „zarządzanie” to jedna z możliwych strategii dysponowania uprawnieniami – pod warunkiem starannej analizy wszelkich ryzyk ekonomicznych, księgowych, prawnych a w szczególności podatkowych, związanych z taką umową.