Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii bez naruszania art. 9 REMIT będzie możliwe dla uczestników rynku tylko pod warunkiem złożenia kompletnych formularzy rejestracyjnych w URE.

Kod rejestracyjny wydawany podczas takiej rejestracji przez ACER stanie się "dowodem osobistym" podmiotu na hurtowym rynku energii, nie będzie jednak żadną formą licencji ani autoryzacji.

 

Kto podlega rejestracji 

 

Rejestracji podlegają uczestnicy rynku, którzy zawierają transakcje, które wymagają  zgłoszenia do ACER na podstawie art. 8 ust. 1 REMIT.

 

Grupy kapitałowe

W zakresie grup kapitałowych rejestracji podlega każda spółka wchodząca w skład grupy (o ile spełnia pozostałe warunki) niezależnie od tego czy spółka dominująca, podmiot zależny lub inne powiązane przedsiębiorstwo zostały już zarejestrowane lub jest w trakcje rejestracji.

 

Oddziały

Oddziały nie będące odrębnymi osobami prawnymi nie podlegają odrębnej rejestracji.

 


Podstawa prawna rejestracji

 

 

- Art. 9 REMIT 

 

Decyzja ACER nr 01/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. 

 

 

Organ rejestracyjny

 

 

Pomimo, iż europejski rejestr uczestników rynku zostanie ustanowiony przez ACER, organami rejestracyjnymi są organy poszczególnych krajów członkowskich UE (w Polsce Urząd Regulacji Energetyki).

URE zobowiązany jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu od uczestnika rynku wniosku rejestracyjnego przekazać go do ACER.

ACER niezwłocznie wydaje kod rejestracji (tzw. kod ACER).

Uczestnicy rynku są zobowiązani zarejestrować się w krajowym organie regulacyjnym w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują, lub jeżeli nie posiadają siedziby w Unii lub nie zamieszkują w Unii, w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność.

 

W przypadku posiadania siedziby (tj. miejsca gdzie osoba prawna lub fizyczna prowadzi stałą i ciągłą działalność zawodową) w kilku państwach członkowskich należy zarejestrowałć się w tym kraju członkowskim UE, w którym znajduje się siedziba główna.

 

W przypadku uczestników rynku nieposiadających siedziby lub niezamieszkujących Unii Europejskiej uczestnik może wybrać, w którym kraju chce się zarejestrować, o ile tylko prowadzi działalność w tym kraju.

  

Format rejestracji

 

- Dział 1: ·dane dotyczące uczestnika rynku;

- Dział 2: ·dane dotyczące osób fizycznych powiązanych z uczestnikiem rynku;

- Dział 3: dane związane z ostatecznym podmiotem kontrolującym lub beneficjentem uczestnika rynku;

- Dział 4: dane związane ze strukturą korporacyjną uczestnika rynku;

- Dział 5: dane związane z podmiotami delegowanymi do obowiązków sprawozdawczości w imieniu uczestnika rynku.

 

Dalsze szczegóły zobacz Decyzję ACER nr 01/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. 

 

Termin rejestracji   

Uczestnicy rynku muszą złożyć formularz rejestracji przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, która podlega zgłoszeniu do ACER.

 

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie REMIT. 

 

Uczestnicy rynku powinni zaplanować proces rejestracji z wyprzedzeniem przed zawarciem podlegającej zgłoszeniu transakcji.

 

Rejestry uczestników rynku zostaną ustanowione nie później niż 3 miesiące po przyjęciu aktów wykonawczych. 

 

ACER ogłosi ze stosownym wyprzedzeniem, kiedy zamierza po raz pierwszy opublikować europejski rejestr uczestników rynku.

 

Procedura rejestracji   

I. Dla uczestników rynku rejestrujących się przed opublikowaniem przez Agencję po raz pierwszy listy uczestników rynku w rejestrze europejskim, proces rejestracji odbędzie się w dwóch etapach.

• W pierwszym etapie, zgłoszeniu podlegają informacje dotyczące działu 1 (dane dotyczące uczestnika rynku), działu 2 (dane dotyczące osób fizycznych powiązanych z uczestnikiem rynku), działu 3 (dane związane z ostatecznym podmiotem kontrolującym lub beneficjentem uczestnika rynku) oraz działu 5 (dane związane z podmiotami delegowanymi do obowiązków sprawozdawczych w imieniu uczestnika rynku).

Zawarcie transakcji, która podlega zgłoszeniu do ACER po sześciu miesiącach od przyjęcia aktów wykonawczych, bez przejścia pierwszego etapu procesu rejestracji, stanowi naruszenie REMIT.

• Podczas drugiego etapu, zgłoszeniu podlegają informacje dotyczące działu 4 (dane związane ze strukturą korporacyjną uczestnika rynku).

Informacje te należy uzupełnić w ciągu 3 miesięcy od pierwszej publikacji rejestru europejskiego.

Każdy uczestnik rynku, który po tym terminie zawrze transakcję podlegającą zgłoszeniu do ACER, bez  rejestracji informacji dotyczących działu 4, narusza REMIT, nawet jeśli taki uczestnik dokonał pierwszego etapu rejestracji i otrzymał kod ACER.

 

II. Każdy uczestnik rynku rejestrujący się po opublikowaniu przez ACER po raz pierwszy rejestru europejskiego będzie musiał dostarczyć informacje dotyczące wszystkich działów (a więc również dział 4).

 

 

 

Kod ACER

 

Zgodnie z wymaganiami art. 9 ust. 2 REMIT, każdy uczestnik rynku zarejestrowany zgodnie z REMIT, otrzyma unikalny identyfikator („kod ACER"). Kod ACER umożliwi uczestnikom rynku zgłaszanie danych, zgodnie z art. 8 REMIT. Kody ACER będą także niezbędne do przekazania informacji odnoszących się działu 4 formatu rejestracji (dane związane ze strukturą korporacyjną uczestnika rynku). Kod ACER zostanie wydany wraz z przekazaniem po raz pierwszy informacji z URE do ACER (co powinno nastąpić bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego od uczestnika rynku).

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Registration of market participants under REMIT

W przypadku uczestników rynku rejestrujących się przed opublikowaniem przez ACER po raz pierwszy rejestru europejskiego, kod ACER zostanie wydany wraz ze złożeniem w URE przez tych uczestników informacji z pierwszego etapu rejestracji (działu 1, 2, 3 i 5), nie uchyla to jednakże obowiązku dostarczenia informacji odnoszących się do działu 4 formatu rejestracyjnego w ciągu 3 miesięcy od pierwszej publikacji rejestru europejskiego. W przypadku uczestników rynku rejestrujących się po opublikowaniu przez Agencję po raz pierwszy rejestru europejskiego, kod ACER zostanie wydany wraz ze złożeniem informacji ze wszystkich działów formatu rejestracji w danym organie regulacyjnym (tj. działy 1, 2, 3, 4 i 5).Należy uwzględnić, iż poprzez proces rejestracji organy regulacyjne nie wydają uczestnikom rynku autoryzacji lub licencji na obrót na hurtowym rynku energii.

Tak więc proces rejestracji uczestników hurtowego rynku energii w URE i wydanie dla danego uczestnika hurtowego rynku energii kodu ACER nie stanowi weryfikacji typu „know-your-customer" czy też testu „fit-and-proper" uczestnika rynku i nie powinny być tak traktowane.

 

Zgłaszanie zmian w rejestrze

 

Uczestnicy rynku są zobowiązani niezwłocznie powiadamić URE o zmianach danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja nie jest zatem jednorazowym wydarzeniem; należy ją raczej traktować jako stały wymóg.  Brak aktualizacji stanowi naruszenie REMIT.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.