Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii bez naruszania art. 9 REMIT będzie możliwe dla uczestników rynku tylko pod warunkiem złożenia kompletnych formularzy rejestracyjnych w URE.

 

Kod rejestracyjny wydawany podczas takiej rejestracji przez ACER stanie się "dowodem osobistym" podmiotu na hurtowym rynku energii, nie będzie jednak żadną formą licencji ani autoryzacji.

 

 

 

"Hurtowy rynek energii elektrycznej" oznacza każdy rynek w obrębie Unii, na którym prowadzony jest obrót produk­tami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym (art. 2 pkt 6 REMIT).

 

 

Podmioty o statusie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) również powinny wdrożyć procedury REMIT.

 

 

Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii jest wystarczającą przesłanką aby być objętym kompleksowymi wymaganiami Rozporządzenia REMIT.

 

 

"Informacja wewnętrzna" w rozumieniu REMIT oznacza:

a) informację,

b) o szczegółowym charakterze,

c) która nie została podana do publicznej wiadomości,

d) która dotyczy – bezpośrednio lub pośrednio – jednego lub większej liczby produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym

e) która, jeżeli zostałaby podana do wiadomości publicznej, mogłaby znacząco wpłynąć na ceny tych produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym.