Spis treści


7. Należy zwrócić uwagę, iż procedury wewnętrzne powinny obejmować określenie zasad realizacji obowiązków publikacji informacji wewnętrznych – wg wymagań rozporządzenia REMIT a w przypadku, gdy dany uczestnik obrotu uczestniczy w obrocie giełdowym (czy to TGE, czy rynku towarowym GPW) również wymogów publikacyjnych wynikających z uczestnictwa w rynkach danej giełdy:

a. TGE – patrz wymóg § 92 ust. 3 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Tekst jednolity sporządzony w dniu 11 czerwca 2010 r. i ogłoszony przez Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. w dniu 14 czerwca 2010 r. – „Członkowie Giełdy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Giełdzie informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kursy lub ceny towarów giełdowych. Informacje te publikowane są przez Giełdę na jej publicznej stronie internetowej”,

b. Rynek Towarowy GPW – patrz wymóg z § 79 ust. 3 Regulaminu obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 22/1254/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r.) – „Uczestnicy Obrotu zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania Giełdzie informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na kursy lub ceny towarów giełdowych. Informacje te publikowane są przez Giełdę na jej publicznej stronie internetowej”.

8. Należy także zwrócić uwagę, iż procedury wewnętrzne powinny być precyzyjne co do określenia zakresu przedmiotowego. Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w Oddziale 5 dotyczącym Rynku Terminowego Towarowego (RTT) w § 84 zawiera zapis iż:

”Przedmiotem obrotu na RTT mogą być niebędące instrumentami finansowymi (podkreślenie moje) prawa majątkowe, których cena w sposób pośredni lub bezpośredni zależy od oceny lub wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji, emisji zanieczyszczeń, oraz stanowiących towar giełdowy praw majątkowych, o których mowa w ustawie Prawo Energetyczne („instrumenty terminowe towarowe”)”.

Podobnie stosownie do Regulaminu obrotu towarami giełdowymi organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Oddział 4. Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą RTT GPW § 71) przedmiotem obrotu na RTT GPW mogą być „niebędące instrumentami finansowymi” (podkreślenie moje) prawa majątkowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. e) ustawy o giełdach towarowych, zwane w Regulaminie  "instrumentami terminowymi towarowymi".

Powyższe rozróżnienie pod względem regulacyjnym jest kluczowe ze względu na odmienne reżimy prawne dotyczące obrotu instrumentami finansowymi z jednej strony oraz instrumentami towarowymi nie będącymi instrumentami finansowymi.

9. Powyżej opisane uwarunkowania powinny być czytane m.in. w kontekście wymogów wdrożenia przez podmiot ubiegający się o członkostwo w rynku giełdowym, w szczególności w Rynku Towarowym GPW, stosownie do cyt. § 24 Regulaminu Obrotu, procedur ochrony informacji poufnych i tajemnicy związanych z transakcjami giełdowymi na okoliczność czego GPW wymaga złożenia przez taki podmiot odpowiedniego oświadczenia. Wymóg posiadania odpowiednich procedur w omawianym zakresie zawierają także regulaminy rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii.