Spis treści

 

Mówiąc o wymogach rejestracyjnych REMIT należy mieć na uwadze, iż uczestnicy rynku podlegający REMIT nie będą uprawnieni do prowadzenia obrotu energią, dopóki nie dopełnią tych obowiązków. Tak więc wskazane procedury mogą potencjalnie stanowić pewną barierę rynkową.

Ponadto istotne jest, iż ze względu na obowiązek aktualizacji danych rejestracja nie będzie zdarzeniem jednorazowym lecz raczej procesem ciągłym.

Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest zatem, aby uczestnicy rynku energii podlegający REMIT wdrożyli zawczasu odpowiednie procedury zapewniające właściwe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, jak również zgłaszanie danych aktualizacyjnych.

 

 

Podstawowe informacje

 

18 kwietnia 2012 r. europejska agencja ACER opublikowała dokument do konsultacji zawierający wstępne analizy w sprawie zawartego w rozporządzeniu REMIT obowiązku rejestracji uczestników rynku energii (Public Consultation Paper  ‘REMIT Registration Format’ (PC_012_R_08)).

 

Niektóre z danych rejestracyjnych mają charakter zupełnie podstawowy i obejmują:

o nazwę jednostki;

o formę prawną;

o numer VAT;

o Państwo Członkowskie UE lub spoza UE (obowiązek rejestracji do celów REMIT obejmuje także kraje spoza UE) siedziby głównej;

o pełny adres siedziby włącznie z kodem pocztowym;

o Krajowy Organ Regulacyjny, który dokonał rejestracji (rejestracja będzie na szczeblu krajowym);

o kod EIC (Energy Identifier Code - gdy będzie dostępny));

o kod BIC (Bank Identifier Code - gdy będzie dostępny));

o inne kody używane przez operatorów systemów przesyłowych np. GS1: typ i wartość (gdy będzie dostępny)

o kod podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier (LEI), gdy będzie dostępny);

o miejsce publikacji informacji wewnętrznych podlegających REMIT;

o stronę internetową uczestnika rynku energii (URL).

 

Dane dotyczące struktury korporacyjnej

 

Rejestracja na podstawie REMIT będzie obejmować także dane dotyczące struktury własnościowej uczestnika rynku energii pozwalające na identyfikację „spółki matki” oraz „przedsiębiorstw powiązanych”. Określenie typu relacji będzie następować na podstawie Siódmej Dyrektywy Rady 83/349/EEC z 13 czerwca 1983 r. (artykuły 1, 2 i 12 ust. 1).

Procedura będzie wymagać identyfikacji każdego podmiotu znajdującego się na wierzchołku zależności kapitałowych uczestnika rynku energii. Podmiot ten niekoniecznie będzie musiał sam być takim uczestnikiem (vide: spółka holdingowa) i może być zarówno osobą fizyczną jak i prawną.

 

ACER w ww. dokumencie wskazuje ponadto na okoliczność, iż stosownie do artykułu 12 ust. 1 ww. Siódmej Dyrektywy Rady z 13 czerwca 1983 r. dwa przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami powiązanymi, gdy znajdują się pod jednolitym kierownictwem: oznacza to, iż w proponowane ujęcie obejmuje relacje pomiędzy dwoma bezpośrednio nie powiązanymi przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej, gdzie „spółką – matką” jest podmiot nie będący uczestnikiem rynku energii.

 

Wg ACER dla celów REMIT wystarczające będzie, jeżeli uczestnicy rynku energii wskażą charakter ich korporacyjnych relacji z już zarejestrowanymi innymi uczestnikami dokonując kwalifikacji spośród typów takich zależności określonych w Dyrektywie 83/349/EEC.

 

System informatyczny obsługujący rejestrację zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby podczas rejestracji nowego uczestnika generował powiadomienia zarówno dla Krajowego Organu Regulacyjnego (w Polsce URE) oraz dla już zarejestrowanych uczestników wskazanych przez podmiot dokonujący rejestracji jako „spółka-matka” oraz przedsiębiorstwo powiązane. Dla sfinalizowania rejestracji wymagane będzie, aby wskazana „spółka-matka” oraz przedsiębiorstwo powiązane potwierdziły charakter relacji kapitałowych deklarowanych przez uczestnika rynku energii dokonującego rejestracji.