Spis treści

 

Procedura rejestracji

 

 

Proces rejestracji będzie obejmował następujące etapy:

 

(a) uczestnik rynku będzie przedkładał wniosek o rejestrację do odpowiedniego Krajowego Organu Regulacyjnego (URE) wraz z danymi ustalonymi w jednolitym formularzu rejestracyjnym oraz, jeżeli Krajowy Organ Regulacyjny tak ustali, danymi uzupełniającymi odpowiednimi dla danego kraju a także odpowiednią dokumentacją,

 

(b) Krajowy Organ Regulacyjny zweryfikuje wniosek (przynajmniej w podstawowym zakresie) – stosownie do reguł ustalonych w regulacjach krajowych,

 

(c) po dokonaniu weryfikacji Krajowy Organ Regulacyjny przekaże dane do rejestru europejskiego prowadzonego w systemie informatycznym ACER,

 

(d) system informatyczny ACER po wprowadzeniu danych wyda Krajowemu Organowi Regulacyjnemu potwierdzenie zawierające wygenerowany identyfikator,

 

(e) po otrzymaniu identyfikatora od ACER Krajowy Organ Regulacyjny sfinalizuje procedurę i poinformuje uczestnika rynku energii o jej wyniku,

 

(f) po zakończeniu procedury dane rejestracyjne będą dostępne równocześnie w rejestrze krajowym oraz europejskim.

 

Zakres publikacji danych zawartych w rejestrze europejskim

 

Zgodnie z artykułem 9 ust. 3 REMIT do kompetencji ACER należy decyzja o publicznym  udostępnieniu całości lub części danych zawartych w rejestrze europejskim, z zastrzeżeniem jednak poufności danych wrażliwych handlowo dotyczących poszczególnych uczestników rynku energii.

 

Wstępne analizy ACER wskazują na zamiar publicznego udostępnienia danych zawartych w rejestrze w celu umożliwienia rynkom zorganizowanym, brokerom i innym podmiotom przeprowadzenie weryfikacji, czy uczestnik rynku został zarejestrowany i czy może być dopuszczony do obrotu. ACER zwraca jednak uwagę, iż rejestracja nie będzie w założeniu stanowić potwierdzenia ani gwarancji wiarygodności kredytowej uczestnika rynku energii ani jego uczciwości w obrocie.

Pewne wątpliwości może budzić kwestia, kto powinien ponosić odpowiedzialność za niedokładność danych zarejestrowanych w rejestrze. ACER uważa, iż podmiotem tym powinien być uczestnik rynku energii, który dokonał rejestracji.

ACER zamierza objąć publikacją przynajmniej dane wskazane na wstępie niniejszego artykułu (pod nagłówkiem: „Podstawowe informacje”).

 

Następujące informacje zostały jednak uznane przez ACER jako nienadające się do publikacji: