Spis treści

 

• informacje dotyczące osób fizycznych wskazanych jako: “osoby do kontaktów”;

 

• informacje dotyczące powiązań kapitałowych wskazane powyżej pod nagłówkiem: „Dane dotyczące struktury korporacyjnej”

 

• informacje o końcowym podmiocie kontrolującym beneficjenta działalności uczestnika rynku energii.

 

Do kompetencji Krajowych Organów regulacyjnych pozostawiono decyzję o ewentualnej publikacji danych zawartych w sekcji dotyczącej danych krajowych tj. numerów rejestracji we właściwym rejestrze (w Polsce KRS), ewentualnie numerów rejestracyjnych nadawanych przez Krajowy Organ regulacyjny (jeżeli takie funkcjonują w danym kraju).

 

Identyfikator systemowy

 

Istnieje kilka opcji dla wyboru systemowego identyfikatora używanego przez uczestników rynku do celów rejestracji. ACER dostrzega w tym zakresie następujące możliwości:

 

• numer EIC jest szeroko rozpowszechniony w Europie (lecz nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej) w kontaktach z Operatorami Systemów Przesyłowych, przede wszystkim w  sektorze energetycznym (w sprawach dotyczących bilansowania energii), jest także szeroko stosowany w obrocie energią, jednakże nie powszechnie. Pewnym utrudnieniem jest, iż w niektórych krajach europejskich kilka różnych kodów EIC jest przypisanych do tego samego uczestnika (jednak każdy kod EIC jest przypisany do jednego i tylko jednego uczestnika rynku energii);

 

• w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej w relacjach z Operatorami Systemów Przesyłowych jest używany numer inny niż EIC (stosownie do porozumienia pomiędzy operatorami każdy OSP decyduje czy używa EIC, GS1 czy też obu systemów kodowania (możliwy jest też wariant krajowego systemu kodowania);

 

• kod BIC jest używany przez regulatorów finansowych do wymiany informacji o firmach inwestycyjnych licencjonowanych na podstawie Dyrektywy MiFID (planuje się także wykorzystać ten system kodowania do rejestracji na podstawie nowego rozporządzenia EMIR);

 

• LEI (Legal Entity Identifier) jest systemem nadal w fazie koncepcyjnej, planuje się jego wykorzystanie jako identyfikatora o zasięgu światowym, aczkolwiek harmonogram jego pełnego wdrożenia nie jest jeszcze okreslony;

 

• numer identyfikacyjny VAT obejmuje całą UE (pomimo, iż każde Państwo Członkowskie posługuje się własną strukturą tego numeru). W chwili obecnej numer VAT nie jest przyjęty jako unikalny identyfikator przez większość platform handlowych i stosują one własne oznaczenia kodowe. Wg ACER wątpliwe jest wykorzystanie jako unikalnego identyfikatora uczestników rynku energii systemu numeracji podmiotów do celów VAT także ze względu na funkcjonowanie w niektórych krajach specjalnych grup na gruncie podatku VAT;

 

Niezależnie od tego czy ostatecznie zostanie wybrany dla celów rejestracji uczestników rynku energii jeden z ww. systemów kodowania, czy też nowy system specjalnie dedykowany dla REMIT, system informatyczny ACER powinien generować w trakcie rejestracji unikalny identyfikator dla:

 

(a) uczestników rynku energii;

 

(b) podmiotów wymienionych w artykule 8 ust. 4 REMIT lit. b - f, dostarczających dane transakcyjne (osoby trzecie działające w imieniu uczestników rynku energii, systemy zgłaszania transakcji, repozytoria handlowe, rynki regulowane, osoby zajmujące się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, właściwe organy krajowe oraz ESMA)

 

(c) podmioty objęte obowiązkiem dostarczania danych fundamentalnych na temat zdolności i wykorzystania instalacji określone w art. 8 ust. 5 REMIT.

 

ACER zamierza prowadzić odrębne rejestracje uczestników rynku energii oraz innych niż ci uczestnicy podmiotów włączonych w procesy REMIT jako dostarczyciele danych transakcyjnych oraz danych fundamentalnych. W opinii ACER te drugie podmioty powinny  jednakże również być rejestrowane przez Agencję oraz mieć przypisany unikalny numer rejestracyjny.

 

Aktualny stan procesu

 

ACER aktualnie zaprosił wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia – w terminie do dnia 21 maja 2012 r. - uwag na temat kwestii podniesionych w dokumencie konsultacyjnym.

 

Ostateczny kształt formularza, za pomocą którego Krajowe Organy regulacyjne będą dostarczać ACER dane na temat uczestników rynku energii powinien być określony przez ACER i opublikowany do 29 czerwca 2012 r.