Spis treści

 

Wydaje się, iż występują podstawy dla stosowania niektórych wytycznych regulacyjnych wypracowanych na gruncie nadużyć rynkowych w obszarze rynku instrumentów finansowych  także do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Takim przykładem mogą być wypracowane na gruncie dyrektywy MAD (Market Abuse Directive 2003/6/WE) standardy postępowania z pojawiającymi się na rynku plotkami dotyczącymi informacji wewnętrznych.

 

Wskazane uwarunkowania mogą być także istotne dla emitentów gazów cieplarnianych a to z uwagi na wzajemne powiązanie rynków oraz trendów cenowych energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2 a także przyszłe potencjalne objęcie uprawnień do emisji regulacjami rynku finansowego (projekt MiFID II).

 

 

Kontekst legislacyjny rozporządzenia REMIT nie jest jeszcze wypełniony kompletnymi standardami regulacyjnymi dotyczącymi praktycznych aspektów stosowania nowych przepisów. Prowizoryczną pomoc dla rozstrzygania wątpliwości dotyczących postępowania z informacjami wewnętrznymi z zakresu produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym mogą stanowić m.in. wytyczne regulacyjne wypracowane przez europejskich regulatorów finansowych CESR na gruncie przepisów o zapobieganiu nadużyciom na rynku finansowym („Guidelines on Market Abuse Directive Level 3 – Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market” z 15 maja 2009 (Ref.: CESR/09-219). Wytyczne CESR określają także rekomendowany przez regulatorów finansowych sposób postępowania emitentów z pojawiającymi się na rynku plotkami dotyczącymi bądź samych emitentów bądź emitowanych przez nich instrumentów finansowych. Jest jasnym, iż na gruncie rozporządzenia REMIT nie ma mowy o „emitencie”, jak również o „emisji” instrumentu w znaczeniu wypracowanym w regulacjach rynku finansowego. Tym niemniej podmioty działające na rynku energetycznym objętym regulacjami REMiT mogą być osobami posiadającymi informację wewnętrzną dotyczącą produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym a tym samym objętymi zakazem wykorzystywania takich informacji przed ich zgodną z REMiT publikacją.


Wśród wymienionych zaleceń CESR dobre praktyki dotyczące sposobu postępowania z pojawiającymi się w mediach plotkami dotyczącymi informacji wewnętrznych wydają się być odpowiednie także do zastosowania przez wytwórców energii elektrycznej zmuszonych do radzenia sobie z, czasem nieprawdziwymi a czasem wprowadzającymi w błąd informacjami pojawiającymi się na rynku i dotyczącymi np. zdolności wytwórczych elektrowni lub innych danych objętych obowiązkami publikacyjnymi REMIT.

 

Powołane wytyczne przewidują, iż co do zasady, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności oraz o ile o komentarz nie zwróci się właściwy regulator, emitent instrumentu finansowego nie ma obowiązku odpowiadania czy reagowania na spekulacje oraz plotki pojawiające się na rynku, które są bezprzedmiotowe. W tym względzie emitencie nie mają obowiązku odpowiadania na fałszywe plotki.

 

Wydaje się, iż w uwadze poprzedzającej oraz w następnych odniesienie do “emitenta” (stosowane na gruncie dyrektywy o zapobieganiu nadużyciom na rynkach finansowych (MAD)) można przenieść – w kontekście regulacyjnym REMIT – na wytwórcę energii elektrycznej, którego jednostki wytwórcze są przedmiotem hipotetycznej, nieprawdziwej pogłoski pojawiającej się w mediach.

Taką interpretację uzasadniają analogie faktyczne oraz prawne występujące na gruncie reżimów regulacyjnych zapobiegania nadużyciom rynkowym w obszarze instrumentów finansowych (MAD) oraz produktów energetycznych w obrocie hurtowym (REMIT).

 

Jeżeli przyjąć założenie jw. warto zwrócić uwagę, iż w wytycznych CESR wyrażono pogląd iż co do zasady nie ma prostej zależności, iż emitent powinien z samego powodu pojawienia się publikacji lub plotki być zmuszony do reagowania, odpowiadania i zaprzeczania, w całości lub części wymienionym nieścisłym lub nieprawdziwym informacjom,