Mogłoby się wydawać, że kodeksami sieciowymi będącymi dopiero w fazie projektowania można się nie przejmować. Niestety tak nie jest...

 

 

Wydaje się, iż występują podstawy dla stosowania niektórych wytycznych regulacyjnych wypracowanych na gruncie nadużyć rynkowych w obszarze rynku instrumentów finansowych  także do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Takim przykładem mogą być wypracowane na gruncie dyrektywy MAD (Market Abuse Directive 2003/6/WE) standardy postępowania z pojawiającymi się na rynku plotkami dotyczącymi informacji wewnętrznych.

 

Wskazane uwarunkowania mogą być także istotne dla emitentów gazów cieplarnianych a to z uwagi na wzajemne powiązanie rynków oraz trendów cenowych energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2 a także przyszłe potencjalne objęcie uprawnień do emisji regulacjami rynku finansowego (projekt MiFID II).

 


Jednostki wytwórcze niespełniające wymagań Kodeksu Sieciowego mają możliwość wnioskowania o derogację w dwunastomiesięcznym terminie od daty, w której dany wymóg stał się obowiązujący.

Jeżeli w ww. dwunastomiesięcznym terminie odpowiedni wniosek nie zostanie złożony,  operator sieci będzie mógł odmówić zgody na dalsze funkcjonowanie jednostki wytwórczej.

 

 

Mówiąc o wymogach rejestracyjnych REMIT należy mieć na uwadze, iż uczestnicy rynku podlegający REMIT nie będą uprawnieni do prowadzenia obrotu energią, dopóki nie dopełnią tych obowiązków. Tak więc wskazane procedury mogą potencjalnie stanowić pewną barierę rynkową.

Ponadto istotne jest, iż ze względu na obowiązek aktualizacji danych rejestracja nie będzie zdarzeniem jednorazowym lecz raczej procesem ciągłym.

Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest zatem, aby uczestnicy rynku energii podlegający REMIT wdrożyli zawczasu odpowiednie procedury zapewniające właściwe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, jak również zgłaszanie danych aktualizacyjnych.

 


Oprócz obowiązku przestrzegania wymogów objętych rozporządzeniem REMIT, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych określających m.in. zasady i tryb publikacji informacji wewnętrznych, w tym osoby odpowiedzialne w tym procesie.

Wewnętrzne procedury powinny ustanowić w szczególności tzw. „chińskie mury” w celu uniemożliwienia zawierania transakcji na podstawie posiadania informacji wewnętrznych. Procedury te powinny w szczególności określać:

a. jak informacja wewnętrzna jest identyfikowana,  

b. jak jest zorganizowany proces publikowania informacji zewnętrznych,

c. w jaki sposób zapewnia się poufność informacji wewnętrznych w przypadku, gdy publikacja informacji wewnętrznych została opóźniona,

d. w jaki sposób zapewnia się, iż na podstawie informacji wewnętrznych przed ich publikacją nie są podejmowane decyzje handlowe.

Przy implementacji procedur należy wykorzystać opublikowane przez europejską Agencję ACER niewiążące Wytyczne, w których dokonano kilku istotnych interpretacji rozporządzenia:
a. ‘Questions & Answers on REMIT’ (wersja z 20 grudnia 2011),
b. ‘Guidance on the application of the definitions set out in Article 2 of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency’ 1 edycja z 20 grudnia 2011 r.

Tym niemniej wskazane Wytyczne ACER stanowią wstępne podejście do problemu i zdecydowanie nie rozwiązują wszystkich problemów jakie stawia obecnie uczestnikom hurtowego obrotu energią rozporządzenie REMIT.