Spis treści


Uprawnienia do emisji CO2 są uwzględniane – na mocy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - jako koszt tzw. „wytwarzania wymuszonego” energii elektrycznej.


Wydaje się jednak, iż w związku z rozwojem rynku emisji oraz ewolucją rozwiązań prawnych, formuła kalkulacji tego kosztu przewidziana w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej będzie wymagać doprecyzowań oraz uzupełnień.

Perspektywiczną sprawą jest m.in. uwzględnienie w przepisach tego rozporządzenia oraz IRiESP kosztów wynikających z nowego projektowanego systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania. Ewentualne opóźnienie „synchronizacji” tych aktów prawnych może być kosztowne dla wytwórców energii elektrycznej.

 

 

Rozporządzenie – ma być wartość rynkowa

 

Od dnia 24 września 2008 r. obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.  Nr 93, poz. 623 ze zm., dalej: „rozporządzenie KSE”) nakazujące uwzględniać w cenach wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej przez Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD) koszt uprawnień do emisji CO2 wyznaczony na podstawie aktualnej wartości rynkowej (§ 21 ust. 11 rozporządzenia KSE). Na zasadzie wyjątku, kosztu tego nie uwzględnia się w rozliczeniach energii elektrycznej dostarczonej w celu usunięcia ograniczeń wynikających z technicznych parametrów pracy jednostek wytwórczych (które usuwane są przez wytwórców).

 

Pozostałe koszty wytwarzania wymuszonego wskazuje § 21 ust. 6 rozporządzenia KSE. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy praca JWCD odbywa się na polecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego ze względów innych niż swobodne bilansowanie, rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, dokonuje się na podstawie ustalonych w umowie o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej [zł/MWh], obliczonej na podstawie jednostkowego kosztu zmiennego wytwarzania tej energii obejmującego koszty:

a) paliwa podstawowego, jego transportu i składowania,

b) gospodarczego korzystania ze środowiska, składowania odpadów paleniskowych,

c) materiałów eksploatacyjnych - chemikaliów, smarów oraz addytywy w procesie

odsiarczania,

d) podatku akcyzowego za energię elektryczną - w rozumieniu przepisów o podatku

akcyzowym

 

Oddzielnie kalkulowana jest cena za uruchomienie JWCD.