Podmiotom zajmującym się obrotem jednostkami CER i ERU sugeruję bliżej zainteresować się artykułem 11a ust. 9 Dyrektywy jw. Oczywiście ci bardziej biegli zrobili to już dawno.

 

Zgodnie z art. 11a ust. 9 Dyrektywy 2003/87/WE od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać zastosowane środki mające na celu ograniczenie wykorzystywania określonych jednostek z tytułu pewnych rodzajów projektów. Środki te powinny również określać datę, od której wykorzystywanie jednostek na mocy ust. 1–4 ma być zgodne z tymi środkami. Datę tę ustala się najwcześniej na sześć miesięcy po przyjęciu środków lub najpóźniej na trzy lata od ich przyjęcia.

 


Artykuł 11a ust. 2 - 4 Dyrektywy 2003/87/WE:

"2. Prowadzący instalacje lub operatorzy statków powietrznych mogą zwrócić się do właściwego organu o wydanie im uprawnień ważnych począwszy od 2013 r., w zakresie, w jakim nie wykorzystali oni jednostek CER i ERU przyznanych im przez państwa członkowskie na lata 2008–2012 lub w zakresie, w jakim udzielono im zezwolenia na wykorzystanie jednostek na mocy ust. 8, w zamian za jednostki CER i ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do 2012 r. w ramach tych rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w ramach systemu wspólnotowego w latach 2008–2012.

Właściwy organ dokonuje takiej wymiany na wniosek do dnia 31 marca 2015 r.

3. Właściwe organy zezwalają prowadzącym instalacje lub operatorom statków powietrznych na wymianę CER i ERU pochodzących z projektów, które zostały zarejestrowane przed rokiem 2013, wydanych w związku z redukcją emisji od 2013 roku, w zamian za uprawnienia ważne, począwszy od roku 2013, w zakresie, w jakim nie wykorzystali oni jednostek CER i ERU przyznanych im przez państwa członkowskie na lata 2008–2012 lub w zakresie, w jakim udzielono im zezwolenia na wykorzystywanie jednostek na mocy ust. 8.

Akapit pierwszy stosuje się do CER i ERU dla wszystkich rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w ramach systemu wspólnotowego w latach 2008–2012.

4. Właściwe organy zezwalają prowadzącym instalacje lub operatorom statków powietrznych na wymianę CER wydanych w związku z redukcją emisji od 2013 r. w zamian za uprawnienia z nowych projektów rozpoczętych od 2013 r. w krajach najsłabiej rozwiniętych, w zakresie, w jakim nie wykorzystali oni jednostek CER i ERU przyznanych im przez państwa członkowskie na lata 2008–2012 lub w zakresie, w jakim udzielono im zezwolenia na wykorzystywanie jednostek na mocy ust. 8.

Akapit pierwszy stosuje się do jednostek CER dla wszystkich rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w ramach systemu wspólnotowego w latach 2008–2012, do chwili ratyfikowania przez te kraje odpowiedniego porozumienia ze Wspólnotą lub do 2020 r., w zależności od tego, który z tych terminów przypada wcześniej".

 

W niedawno opublikowanym dokumencie MEMO/10/391 z 25 sierpnia 2010 r. zatytułowanym „Clean Development Mechanism: Questions and Answers concerning further quality restrictions on the use of credits from industrial gas projects in the post-2012 EU ETS” Komisja Europejska spróbowała odpowiedzieć na jedno z kluczowych pytań nurtujących biznes a mianowicie dotyczące terminów obowiązywania ewentualnych ograniczeń wykorzystania CER na podstawie właśnie art. 11a ust. 9.

 

Środowiska biznesowe (np. organizacja IETA w dokumencie skierowanym do Komisji Europejskiej i zatytułowanym: „IETA questions on possible restrictions of international offsets for use in the EU ETS” źródło: www.ieta.org) próbują sondować Komisję, jakie kryteria mogą być przyjęte dla ograniczeń wykorzystania CER w trzecim okresie rozliczeniowym. Jak brzmi sam przepis stanowiący ewentualną podstawę wprowadzenia ograniczeń (art. 11a ust. 9 Dyrektywy) jest jasne. Samo jego brzmienie pozostawia jednak pole do licznych dociekań, które dopóki nie będą chociaż z grubsza wyjaśnione, będą negatywnie wpływać na ceny jednostek CER.

Odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską w cyt. MEMO/10/391 na pewno nie spełnią oczekiwań środowisk biznesowych. Odnośnie terminów zastosowania ograniczeń z art. 11a ust. 9 Komisja odpowiada jedynie:

 

“Niektórzy zwracają się o niezastosowanie ograniczeń do jednostek wydanych przez Zarząd (Executive Board) przed przyjęciem danego środka, nazywając takie ograniczenia ‘retroaktywnymi’. Dla jasności, Dyrektywa EU ETS (2009/29/WE) pozwala na przyjęcie instrumentów w celu „ograniczenia wykorzystania” w EU ETS jednostek z pewnych typów projektów. Wydawanie jednostek jest zarządzane przez Zarząd CDM. EU ETS już stosuje pełne ograniczenie wykorzystania jednostek z obiektów nuklearnych oraz działalności LULUCF. W systemie EU ETS Państwa Członkowskie zawsze posiadały swobodę wprowadzania takich ograniczeń na zasadzie unilateralnych decyzji. Zastosowanie art. 11a ust. 9 Dyrektywy po prostu harmonizuje to podejście. Zgodnie z Dyrektywą ograniczenia wykorzystania mogą być stosowane od 1 stycznia 2013 r.” (tłumaczenie własne).

 

To pewnie prawda, co pisze Komisja Europejska w tej części „Questions and Answers...”. Jednak oczywiście nie załatwia to problemu. W cyt. powyżej dokumencie organizacji IETA stawiano m.in. pytanie, czy ograniczenia wykorzystania CER na podstawie art. 11a ust. 9 będą dotyczyć wszystkich jednostek ze wszystkich projektów danego typu, czy też tylko projektów zarejestrowanych po dacie zastosowania przyszłego aktu prawnego.