Jakie są skutki prawne utworzenia grupy bilansowej

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy proponowana przez projekt ustawy opcja może być korzystna dla operatorów ustalmy jakie są – w świetle projektu -  skutki powołania grupy bilansowej (w nawiasach poniżej podaję jako podstawę prawną przepisy wg brzmienia projektu ustawy stosownie do informacji na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska skierowanej 11 sierpnia 2010 r. na Komitet Stały Rady Ministrów).

 

1. Kluczowym skutkiem utworzenia grupy bilansującej jest to, iż porównanie emisji z rocznymi limitami będzie następować dla całej grupy bilansowej a nie dla indywidualnego zakładu (art. 3 ust. 3 pkt 3).

 

W ramach systemu bilansowania:

1) określenie rocznego limitu emisji dwutlenku siarki i rocznego limitu emisji tlenków azotu;

2) określenie liczby uprawnień do emisji;

następuje dla grupy bilansowej (z podziałem na zakłady ) a nie dla zakładu (rozliczenia limitów emisji ma dokonywać operator na podstawie informacji o wielkości produkcji energii elektrycznej oraz produkcji ciepła zawartych w raporcie rocznym i rocznych pułapowych wskaźników emisji, z dokładnością do 1 kg - art. 11 ust. 11).

 

2. Dla grupy bilansowej (z podziałem na zakłady) a nie dla indywidualnego zakładu będą sporządzane przez operatora, raporty miesięczne i roczne, zawierające m.in. dane o wielkościach:

1) produkcji energii elektrycznej z dokładnością do 1 MWh;

2) produkcji ciepła z dokładnością do 1 GJ;

3) emisji dwutlenku siarki z dokładnością do 1 kg;

4) emisji tlenków azotu z dokładnością do 1 kg.

 

3. Obowiązkowy rachunek w rejestrze uprawnień będzie prowadzony przez operatora dla całej grupy bilansowej (art. 5 ust. 5).

 

Operator będzie obowiązany do posiadania rachunku w rejestrze uprawnień do emisji dla każdego zakładu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozliczania zakładów w grupie bilansowej operator będzie obowiązany do posiadania rachunku w rejestrze uprawnień do emisji dla grupy bilansowej.

 

Stosownie do art. 5 ust. 7 pkt 6 i 7 projektu rejestr uprawnień do emisji jest prowadzony w formie elektronicznej i dla każdego rachunku zawiera, oprócz typowych danych jak nazwa i adres operatora, nazwę i adres każdego zakładu; dane dwóch osób upoważnionych do zarządzania rachunkiem, także informacje o:

a) wielkości rocznej produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła,

b) wielkości rocznej emisji,

c) rocznych limitach emisji

 

- dla zakładu albo grupy bilansowej z podziałem na zakłady odpowiednio dla dwutlenku siarki i tlenków azotu

 

oraz informacje o:

a) uprawnieniach do emisji odpowiadających rocznym limitom emisji,

b) liczbie sprzedanych lub zakupionych uprawnień do emisji,

c) wielkości emisji, za którą uiszczono opłaty zastępcze i wysokości

uiszczonych opłat zastępczych

- dla zakładu albo grupy bilansowej odpowiednio dla dwutlenku siarki

i tlenków azotu.

 

Z konstrukcji przepisu można wysnuć wniosek, iż o ile takie parametry jak wielkości rocznej produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła, wielkości rocznej emisji i roczne limity emisji będą w przypadku grupy bilansowej odnotowywane w rejestrze „z podziałem na zakłady”, to ten „podział na zakłady” nie będzie już widoczny w rubrykach rejestru odnośnie informacji o uprawnieniach do emisji odpowiadających rocznym limitom emisji, liczbie sprzedanych lub zakupionych uprawnień do emisji, wielkości emisji, za którą uiszczono opłaty zastępcze i wysokości uiszczonych opłat zastępczych – w zakresie tych danych istotny będzie wynik dla całej grupy bilansowej.

 

Tak więc porównując odnotowanie w rejestrze uprawnień indywidualnego zakładu oraz grupy bilansowej, w przypadku powołania grupy bilansowej indywidualny zakład „zniknie” z rejestru odnośnie rozliczenia liczby uprawnień do emisji oraz opłat zastępczych – w jego miejsce „pojawi się” grupa bilansowa.