Spis treści


2. Wprowadzenie 24-godzinnego opóźnienia w wykonaniu transferów

 

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie 24-godzinnego opóźnienia pomiędzy inicjacją oraz wykonaniem transferów uprawnień do emisji i jednostek Kyoto. Celem tego opóźnienia jest umożliwienie upoważnionym przedstawicielom złożenia wniosku do krajowego administratora rejestru o unieważnienie zainicjowanego transferu z powodu podejrzeń oszustwa.


3. Dostęp do rachunku “tylko do odczytu”


Rozporządzenie umożliwia ustanowienie odrębnego typu dostępu do rachunku umożliwiającego tylko odczyt danych - bez możliwości ich modyfikacji (we wcześniejszym rozporządzeniu nr 920/2010 opcja dostępu tylko do odczytu była możliwa w ramach  uprawnień „dodatkowego upoważnionego przedstawiciela”) .

 

Powyższy typ uprawnień do rachunku w rejestrze uprawnień do emisji umożliwia korzystanie z dostępnych już na rynku usług „bezpiecznej strefy”, jak uruchomiona przez BlueNext w maju tego roku oferta „Safe Zone”. Stosownie do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej tej giełdy, usługa ta polega na badaniu przez giełdę całego łańcucha tytułów prawnych legitymujących sprzedawców dokonujących transferów uprawnień do emisji – aż do źródła (w postaci alokacji). Tylko uprawnienia do emisji z tak zweryfikowaną historią własności będą dopuszczane do obrotu na giełdzie BlueNext.

Powyższe w zamierzeniu giełdy ma stanowić istotną barierę dla potencjalnych oszustw oraz pomóc odbudować „stabilność i siłę” spotowej ceny uprawnień do emisji. Aby to się powiodło, członkowie giełdy BlueNext muszą udzielić giełdzie dostępu do swoich rachunków z uprawnieniami ograniczonymi tylko do odczytu danych. Jak podnosi giełda, tylko zbadanie całego łańcucha tytułów prawnych poszczególnych transferów może zapewnić, iż tytuł prawny do nabytych na giełdzie uprawnień do emisji, ich wartość oraz zdolność do wykorzystania do umorzenia nie zostaną zakwestionowane.

 

4. Ostateczność transferów jednostek


Celem ograniczenia ryzyk, które legły u podstaw inicjatyw jak ww. „Safe Zone” rozporządzenie proponuje wprowadzenie bardzo radykalnych rozwiązań prawnych.

Polegają one na tym, iż z zastrzeżeniem bardzo nielicznych wyjątków, transfery uprawnień do emisji oraz jednostek Kyoto na podstawie rozporządzenia będą ostateczne i nieodwołalne po sfinalizowaniu transakcji. Stosownie do Artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia żadne przepisy prawne lub praktyki rynkowe nie mogą skutkować uchyleniem transakcji i transferu, które stały się ostateczne i nieodwołalne na podstawie rozporządzenia. Artykuł 37 ust. 1 podkreśla, iż rozstrzygającym dowodem tytułu własności do uprawnień do emisji lub jednostek Kyoto, jest ich posiadanie przez właściciela rachunku w rejestrze unijnym. Podobnie transfer uprawnień lub jednostek Kyoto w rejestrze unijnym będzie w świetle rozporządzenia stanowić rozstrzygający dowód przejścia własności.

 

Jako jeden z nielicznych wyjątków przewidziano sytuację, gdzie transfer został sfinalizowany po ogłoszeniu przez właściwy organ upadłości posiadacza rachunku.