Spis treści


Wskazane bardzo rygorystyczne zasady dotyczące ostateczności transakcji przeprowadzonych przez rejestr niewątpliwie niosą za sobą ryzyka dla posiadaczy rachunków. Istnieje przecież cała gama sytuacji, gdzie do rejestru może zostać zgłoszona czynność całkowicie lub częściowo niezgodna z zamierzeniem właściciela rachunku. Błędy, omyłki, nieporozumienia stanowią tylko jedną stronę potencjalnych problemów, nie mniej ważne są np. sytuacje, gdzie strony będą pragnęły – z różnych powodów - uchylić się od skutków dokonanych transakcji. W każdym razie – jeżeli proponowane rozwiązania wejdą w życie – w imię bezpieczeństwa obrotu na rynku uprawnień do emisji - rynek ten będzie rządził się odmiennymi od innych rynków prawami a ryzyka właścicieli rachunków wynikające z niemożności odwrócenia błędnych transakcji zostaną poświęcone na rzecz tych nadrzędnych w ocenie Komisji Europejskiej wartości.

 

Punkt 12 w preambule rozporządzenia podkreśla, iż uprawnienia do emisji oraz jednostki Kyoto funkcjonują wyłącznie w formie zdematerializowanej i stanowią aktywo oznaczone tylko co do rodzaju, dlatego ich funkcjonowanie w rejestrze powinno mieć decydujące znaczenie dla rozstrzygania o własności. Co więcej, aby zredukować ryzyka, jakie są związane z uchyleniem skutków prawnych transakcji wprowadzonych do rejestru i w konsekwencji z zakłóceniami dla funkcjonowania rejestru oraz rynków, jest niezbędne, aby transakcje nie mogły być odwołane czy rozwiązane (z zastrzeżeniem niezbędnych wyjątków) po terminie ustalonym przez przepisy rejestrowe. Rozporządzenie zastrzega, iż powyższe nie stanowi przeszkody dla roszczeń posiadaczy rachunków oraz osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw poprzez transakcję wprowadzoną do rejestru np. w razie oszustwa lub błędów technicznych, lecz tylko w zakresie, w jakim nie prowadzi to do uchylenia dokonanego transferu jednostek.


Jak wynika z powyższego, wprowadzenie omawianej zmiany ma - w przeciwieństwie do modyfikacji o technicznym charakterze, wymienionych wcześniej w punktach 1- 3 – fundamentalne znaczenie prawne i wywrze zasadniczy wpływ na sposób rozstrzygania szeregu dalszych zagadnień związanych z transakcjami na rynku uprawnień do emisji.