Spis treści

 

 

Znaczenie omawianych przepisów podkreśla punkt 12 w preambule rozporządzenia Nr 1193/2011. Zwraca on także uwagę, iż przepisy te nie wpływają na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy stronami, które mogą dotyczyć innych roszczeń, niż tytuł prawny do przetransferowanych jednostek.

 

Efektami praktycznymi wprowadzenia omawianych przepisów mogą być zwiększenie bezpieczeństwa i integralności obrotu i w efekcie zwiększenie płynności i obrotów rynku spot uprawnień do emisji, ograniczenie ryzyka sporów prawnych dotyczących tytułu własności przetransferowanych uprawnień do emisji a także, w końcu, mniejsza rola inicjatyw podjętych w ostatnim czasie przez niektóre giełdy spot polegających na wprowadzeniu przez giełdę dodatkowej usługi „bezpiecznych uprawnień emisyjnych” polegającej na weryfikacji przez giełdę łańcucha tytułów prawnych do danej konkretnej jednostki wstecz aż do pierwotnej alokacji. Wobec wprowadzenia przepisów o ochronie dobrej wiary nabywców jednostek, znaczenie prawne takiego badania legalności transferów aż do źródła może być mniejsze i nie tak potrzebne jak dotychczas.

Inne powiązane artykuły:

Czym są uprawnienia do emisji CO2 – więcej pytań niż odpowiedzi

EUA instrumentem finansowym na podstawie dyrektywy MiFID – jeszcze nie teraz (I)

EUA instrumentem finansowym na podstawie dyrektywy MiFID – jeszcze nie teraz (II)

Handel spot EUA instrumentem finansowym (w Rumunii)