Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 17 dyrektywy 2018/2001, umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej (PPA - ang. Power Purchase Agreement) oznacza umowę, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej.

 news   

 

31 sierpnia 2023 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. 2023 poz. 1762

 

18 maja 2022

Zalecenie Komisji w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz ułatwienia zawierania umów zakupu energii elektrycznej

 

4 luty 2020

EFET CPPA standard for Poland

Na podstawie umów PPA (czasami określanych także jako Corporate Power Purchase Agreements - CPPA) wytwórca energii z odnawialnego źródła energii (OZE) sprzedaje ją bezpośrednio odbiorcy końcowemu po ustalonej cenie (stałej, indeksowanej, etc), gdzie celem takiej umowy jest przede wszystkim:

- po stronie odbiorcy: zapewnienie dostaw po względnie stałej i przewidywalnej cenie przez długi czas (standardem są umowy na 15–25 lat),

- po stronie wytwórcy - zapewnienie zbytu energii oraz stałych przychodów (odpowiedniego cash-flow, co ma niebagatelne znaczenie gdy instalacja korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania).

Uzasadnienie opublikowanego w maju 2023 projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk UC99) wskazuje, iż istota umów PPA sprowadza się do możliwości nabycia tej energii przez nabywcę (odbiorcę końcowego) bezpośrednio od jej wytwórcy, co powinno się przysłużyć obniżeniu kosztów działalności gospodarczej odbiorcy końcowego. Kontrakty tego typu są zawierane na stosunkowo długi okres, co niesie za sobą stabilność dostaw w długiej perspektywie czasowej, w tym w godzinach największego jej zapotrzebowania oraz stałe ceny energii po stronie wytwórcy jak i odbiorcy – niezależnie od wahań rynkowych. 

Z punktu widzenia wytwórców energii z OZE, korzyścią płynącą z zawarcia takich kontraktów PPA jest długotrwałe zabezpieczenie odbioru energii, co ma wpływ na stabilność prowadzenia biznesu. Z kolei stałe dochody wytwórców energii z OZE w długim okresie czasu przekładają się na zainteresowanie banków finansowaniem inwestycji w odnawialne źródła energii. 

Dla części odbiorców zasadniczym czynnikiem przesądzającym o zawarciu tego typu umów jest troska o wizerunek firmy jako tej, która przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

Power Purchase Agreement (PPA)

 

Umowy typu Sleeved PPA - schematy relacji umownych i ich konsekwencje, Tadeusz Zieliński, cireOptymalizacja zakupu energii przez spółki komunalne – umowy typu cPPA, Jan Sakławski, Karolina Wcisło-Karczewska, Wspólnota

 

Standard umowy CPPA przyspieszy rozwój rynku OZE, gramwzielone.pl 

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 października 2023 r.) wprowadza szereg zmian doprecyzowujących lub usprawniających realizację i funkcjonowanie umów PPA.

W szczególności ww. ustawa dodała w art. 5 ustawy Prawo energetyczne ust. 2d, który jednoznacznie stanowi, iż umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii może zostać zawarta bezpośrednio między odbiorcą a podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarzającym biogaz lub biogaz rolniczy, lub biometan, lub wodór odnawialny w instalacjach odnawialnego źródła energii, a transport energii elektrycznej stanowiącej przedmiot tej umowy może odbywać się:

1) na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, w przypadku gdy strony tej umowy zostały uprzednio przyłączone do sieci, albo

2) za pomocą linii bezpośredniej.

Ww. umowa sprzedaży energii elektrycznej musi określać rodzaj odnawialnego źródła energii, z którego wytworzono energię elektryczną (art. 5 ust. 2e ustawy Prawo energetyczne).

W art. 5 ust. 11a ustawy Prawo energetyczne wprowadzono  także obowiązek dla ww. wytwórcy przekazania Prezesowi URE informacji o zawarciu ww. umowy (termin: miesiąc od dnia zawarcia umowy). Informacja ta powinna być przekazana w formie pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać informacje o stronach umowy, ilości i cenie energii elektrycznej stanowiącej jej przedmiot, lokalizacji i rodzaju odnawialnego źródła energii, z którego ta energia zostala wytworzona, oraz okresie, na jaki umowa zostala zawarta. Termin na zgłoszenie umów zawartych przed dniem 1 października 2023 r. to 45 dni od tej daty (art. 35 cyt. ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r.).

 

Rodzaje PPA

 

Zasadniczo klasyczna umowa PPA obejmuje wyłącznie stosunek prawny między wytwórcą a odbiorcą, jednak uwarunkowania obrotu wykształciły szereg modyfikacji odpowiadających zróżnicowanym interesom gospodarczym stron. W tym kontekście można wymienić przykładowo: wsparcie systemu aukcyjnego, udział spółki obrotu oraz dystrybutora czy wreszcie wirtualne (finansowe) kontrakty PPA (VPPA - Virtual Power Purchase Agreement).

VPPA (w odróżnieniu od CPPA, które zapewniają bezpośredni, fizyczny przepływ energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy) polegają na wyłącznie finansowym rozliczeniu, które może być zastosowane tam, gdzie nie ma możliwości fizycznej dostawy. Zawarcie VPPA wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu wymogów związanych z uczestnictwem w rynku finansowym jak, m.In., uzyskanie kodu LEI oraz zaraportowanie kontraktu do repozytorium handlowego zgodnie z rozporządzeniem EMIR. 

 

Cena energii w umowach PPA

 

W praktyce kluczowym elementem w zakresie negocjowanych umów PPA jest cena sprzedaży energii. Może ona być ukształtowana dowolnie, stosowane formuły bywają dość wyrafinowane, najprostsze warianty obejmują cenę zmienną z maksymalnymi limitami dolnym i górnym, natomiast w przypadku ceny stałej indeksowanie do notowań na Towarowej Giełdzie Energii.

Cena kontraktu będzie musiała uwzględniać ponoszone przez wytwórcę koszty dostawy do odbiorcy końcowego, jak w szczególności podatek akcyzowy czy koszt praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (tzw. kolorowych certyfikatów). Stosownie do obowiązujących przepisów sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych (spółka obrotu czy wytwórca, w przypadku zawarcia CPPA) ma obowiązek uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii zielonej (z OZE), niebieskiej (z biogazu) oraz białej (w zakresie efektywności energetycznej). Sprzedawca do odbiorców końcowych zobowiązany jest zatem nabyć zielone, niebieskie lub białe certyfikaty, a następnie przedstawić je do umorzenia Prezesowi URE. Takie koszty przenoszone są w cenie kontraktu CPPA na odbiorcę.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.