Rezerwy odbudowy częstotliwości (ang. Frequency Restoration Reserve - FRR) oznaczają rezerwy mocy czynnej dostępne w celu odbudowy częstotliwości systemu do wartości znamionowej, a w przypadku obszaru synchronicznego obejmującego więcej niż jeden obszar LFC – w celu przywrócenie salda wymiany do wartości grafikowej (art. 3 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej).

 news   

 

12 października 2023

Harmonogram wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania

 

27 września 2023 

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca WDB, DRR.WRE.744.17.2023.ŁW

Komunikat

Termin wejścia w życie zmian w WDB 14 czerwca 2024 r.

 

30 czerwca 2023

Komunikat OSP dotyczący wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Warunków Dotyczących Bilansowania

Zgodnie z IRiESP, OSP zapewnia realizację wymagań technicznych SAFA RGCE dotyczących regulacji poprzez:
- zapewnienie dostępu do wymaganego zakresu rezerw m.in. w zakresie regulacji wtórnej,
- zapewnienie parametrów tej regulacji,
- utrzymanie regulatora centralnego.

Rekomendowana wielkość rezerwy regulacji wtórnej jest zależna od przewidywanego zapotrzebowania na moc w KSE i wynika z zasad określonych w SAFA RGCE.

Rezerwa regulacji wtórnej powinna pokryć niezbilansowanie wynikające z:
- zmienności zapotrzebowania i generacji w systemie,
- utraty generacji największej jednostki w systemie.

W przypadkach, gdy występujące niezbilansowanie nie może być pokryte przez regulację wtórną wówczas wielkość ta powinna być pokryta przez szybką regulację trójną.

Czas aktywacji pełnego zakresu regulacji wtórnej nie może być dłuższy niż 15 minut. 

Wytwórcy, których jednostki wytwórcze posiadają zdolność do regulacji wtórnej, powinni zapewnić:
- załączanie i odstawianie układu regulacji wtórnej wyłącznie na polecenie OSP,
- utrzymywanie uzgodnionego z OSP zakresu i gradientu zmian mocy w torze regulacji wtórnej,
- informowanie o każdej zmianie parametrów pracy układów regulacji wtórnej,
- utrzymanie posiadanej zdolności do regulacji wtórnej sygnałem Y1 na jednostkach wytwórczych nie posiadających zdolności do regulacji wtórnej sygnałem sterującym delta Pw_zadane, o ile OSP nie określi inaczej.
 
Zgodnie ze opublikowanym w dniu 14 lipca 2020 przez PSE S.A. Projektem zmian nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania:

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 
Frequency Restoration Reserve (FRR)

- parametry układów regulacji pierwotnej są określone w umowie przesyłania oraz w potwierdzeniu spełnienia kryteriów dla kwalifikacji wstępnej jednostek grafikowych wytwórczych aktywnych (JGWa) do świadczenia usługi wykorzystania rezerwy odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (aFRR);
- przedmiotem zakupu przez OSP jest udział JGWa w regulacji wtórnej polegający na pracy JGWa z załączonym, na polecenie OSP, poprawnie działającym układem regulacji wtórnej;
- polecenie załączenia układu regulacji wtórnej jest wydawane przez OSP w procesie planowania Bieżącym Planie Koordynacyjnym Dobowym (BPKD);
- w regulacji wtórnej uczestniczą JGWa ze znacznikiem aktywności równym 1 albo 2 (ZAK=1 albo ZAK=2) reprezentujące pojedyncze jednostki wytwórcze wyposażone w odpowiednie układy regulacji;
- zdolność do udziału w regulacji wtórnej oznacza utrzymywanie sprawnych układów regulacji wtórnej (jest to wymóg obligatoryjny dla wszystkich JGWa reprezentujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD);
- JGWa reprezentujące inne jednostki mogą świadczyć usługę udziału w regulacji wtórnej po spełnieniu wymagań technicznych i kwalifikacji wstępnej.

W Polsce wielkość FRR to około 500 MW, dokładna wartość zależy od warunków panujących w krajowym systemie elektroenergetycznym (Usługi systemowe realizowane przez energetykę wiatrową o różnym stopniu integracji z systemem elektroenergetycznym, Michał Połecki, Dariusz Baczyński, Rynek Energii 3/2018).

 

Rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (aFRR) 

 

Zgodnie z opublikowanym przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. projektem Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną (aFRR) stanowi rezerwę mocy czynnej dostępną w celu odbudowy częstotliwości systemu do wartości znamionowej i przywrócenia salda wymiany do wartości grafikowej, która jest aktywowana przez OSP w sposób zdalny, automatycznie, z wykorzystaniem systemu LFC.

Kwalifikacja jednostek grafikowych (JG) do świadczenia aFRR dotyczy odrębnie kierunku w górę (aFRRG) oraz kierunku w dół (aFRRD).

W świadczeniu aFRRG lub aFRRD może uczestniczyć dostawca usług bilansujących (DUB) poprzez każdą JG, w odniesieniu do której jest ważne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie odpowiednio aFRRG lub aFRRD.

Na zdolność JG do świadczenia aFRRG lub aFRRD składają się:

 • posiadanie aktualnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących odpowiednio w zakresie aFRRG lub aFRRD;
 • utrzymywanie sprawnych układów regulacji JG niezbędnych do świadczenia odpowiednio aFRRG lub aFRRD.

Przedmiotem zakupu przez OSP jest:

 • moc JG zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy bilansującej aFRRG lub aFRRD, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji aFRRG lub aFRRD w ilości energii bilansującej odpowiadającej nabytej wielkości mocy bilansującej odpowiednio aFRRG lub aFRRD; oraz
 • praca JG z załączonym, na polecenie OSP, poprawnie działającym układem regulacji aFRRG lub aFRRD.

Parametry JG dotyczące aFRRG lub aFRRD są zawarte w umowie przesyłania.

 

Rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną typu bezpośredniego (mFRRd)

 

Zgodnie z opublikowanym przez PSE S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r. projektem Warunków Dotyczących Bilansowania (WDB) rezerwa odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną typu bezpośredniego (mFRRd) stanowi rezerwę mocy czynnej dostępną w celu odbudowy częstotliwości systemu do wartości znamionowej i przywrócenia salda wymiany do wartości grafikowej, która jest aktywowana przez OSP w sposób zdalny, niezależnie od harmonogramu aktywacji ofert na energię bilansującą.

Kwalifikacja JG do świadczenia mFRRd dotyczy odrębnie kierunku w górę (mFRRdG) oraz kierunku w dół (mFRRdD).

W świadczeniu mFRRdG lub mFRRdD może uczestniczyć DUB poprzez każdą JG, w odniesieniu do której jest ważne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD.

Na zdolność JG do świadczenia mFRRdG lub mFRRdD składają się:

 • posiadanie aktualnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących odpowiednio w zakresie mFRRdG lub mFRRdD;
 • utrzymywanie sprawnych układów regulacji JG niezbędnych do świadczenia odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD.

Przedmiotem zakupu przez OSP w ramach RMB (w trybie podstawowym) jest:

 • moc JG zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy bilansującej mFRRdG lub mFRRdD, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji mFRRdG lub mFRRdD w ilości energii bilansującej wynikającej z maksymalnych nabytych w ramach RMB wielkości odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD w OREB w dobie handlowej trwających łącznie 2 godziny; oraz
 • praca JG z poprawną realizacją aktywacji mFRRdG lub mFRRdD na polecenie OSP.
  Ilość ww. energii bilansującej jest wyznaczana oddzielnie dla każdej JG oraz mFRRdG i mFRRdD na podstawie grafików mocy bilansującej odpowiednio mFRRdG i mFRRdD z przyjętego w ramach RBN programu pracy dla danej JG.

Przedmiotem zakupu przez OSP w ramach ZPG (w trybie uzupełniającym) jest:

 • moc JG zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy bilansującej mFRRdG lub mFRRdD, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji mFRRdG lub mFRRdD w ilości energii bilansującej wynikającej z nabytych w ramach ZPG wielkości odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD we wszystkich OREB w dobie handlowej; oraz
 • praca JG z poprawną realizacją aktywacji mFRRdG lub mFRRdD na polecenie OSP.

Parametry JG dotyczące mFRRdG lub mFRRdD są zawarte w umowie przesyłania.

 

FRR TCM

 

Zasady określania wielkości rezerw odbudowy częstotliwości (FRR), opracowane na podstawie art. 157 SO GL (tzw. FRR TCM - Terms, Conditions and Methodologies) zostały zatwierdzone decyzją Prezesa URE nrDRE.WKP.744.1.16.2022.KC z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.