Regulamin Korzystania

z Serwisu Internetowego

OchronaKlimatu.com


§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ochronaklimatu.com (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem.
2. Z chwilą wejścia na stronę osoba przeglądająca zasoby Serwisu staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług. Usługi serwisu są świadczone na zasadzie business-to-business (B2B).
3. Poprzez usługi Serwisu rozumie się możliwość wejścia na stronę Serwisu i przeglądania jego zasobów (dalej: Usługi). 
4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Michał Głowacki (zwany dalej Administratorem), Kancelaria Radcy Prawnego Michał Głowacki, zobacz dane kontaktowe.
5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www.
§ 2. CEL I PRZEDMIOT SERWISU
Celem Serwisu jest popularyzacja, promocja i upowszechnianie znajomości zagadnień prawnych w drodze publikacji elektronicznych.
§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z Serwisu, w tym stosowania się do treści zawartych w jakichkolwiek materiałach opublikowanych w Serwisie. Użytkownik, o ile uzna je za przydatne i wiarygodne, może z nich korzystać, na warunkach określonych w Regulaminie, na swoją własną wyłączną odpowiedzialność.
2. Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niemożność korzystania z usług Serwisu.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów (w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).
7. Serwis może zawierać materiały, które się zdezaktualizowały. 
8. W przypadku zmiany przepisów lub nowych sposobów interpretacji lub zaleceń, przedstawione przez w Serwisie rozwiązania, konkluzje i rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
9. Administrator nie może wydać zapewnienia co do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych źródłowych, informacji i innych materiałów prezentowanych w Serwisie.
10. Ostateczna odpowiedzialność za wybór materiałów i stosowanie prawa leży po stronie Użytkowników Serwisu.
11. Ewentualne przyjęcie sugerowanych w Serwisie rozwiązań powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konsekwencji i skutków w szczególności prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz podatkowych.
12. Administrator zwraca uwagę Użytkowników na okoliczność, iż wykładnia prawa może różnić się w zależności od przyjętych założeń, metodologii, systemu wartości, w związku z powyższym Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu.
13. W przedstawionych analizach i wnioskach dotyczących interpretacji oraz stosowania prawa, a także przy określaniu proponowanego podejścia Administrator kieruje się własnymi ocenami i interpretacjami.
14. Administrator zwraca uwagę, iż nie można wykluczyć innych interpretacji i poglądów w zakresie kwestii prezentowanych w Serwisie.
15. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej zawodowej oceny w odniesieniu do wszelkich propozycji i materiałów przedstawionych w Serwisie a także za wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie.
16. Serwis prowadzony jest w oparciu o założenie, że zawarte w nim informacje będą wykorzystywane przez osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, znajomością prawa oraz zagadnień ekonomicznych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za fachową, niezależną i krytyczną ocenę materiałów zawartych w Serwisie, jak również za wszystkie decyzje podjęte w oparciu o zawarte w niej materiały lub ich brak.
17. Administrator zachowuje prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkiego, co zostało przez Administratora opracowane i zamieszczone w Serwisie.
18. Serwis służy wyłącznie celom określonym w Regulaminie i w związku z tym nie należy go wykorzystywać w żadnym innym celu lub udostępniać jakimkolwiek stronom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.
§ 4. ZMIANY REGULAMINU
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane przez Serwis na bieżąco.
2. Po opublikowaniu przez Serwis zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż wejście na stronę Serwisu lub jakakolwiek czynność w Serwisie, dokonane po opublikowaniu zmian, jednoznaczne są z ich bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
2. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Niektóre wybrane materiały Serwisu mogą być publikowane w językach obcych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Usług Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Administratora Serwisu.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję Państwa, że Kancelaria Radcy Prawnego Michał Głowacki (Kancelaria) przetwarza między innymi dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
d) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
e) osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;
W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Michał Głowacki, adres ul. Grota Roweckiego 4/5 lok. 18, 98-355 Działoszyn.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:
a) telefonicznie: (+48 606970169)
b) pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
- dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
- dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
- dane identyfikacji podatkowej;
- dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
- dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
- dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
- dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
- wizerunek – w zakresie wprowadzonego w Kancelarii monitoringu.
Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b. nabywcy wierzytelności Kancelarii;
c. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
d. biura informacji gospodarczej;
e. podmioty świadczące usługi:
- informatyczne oraz nowych technologii;
- płatnicze;
- księgowo-finansowe;
- audytorskie i kontrolne;
- windykacyjne;
- drukarskie;
- niszczenia dokumentów;
- pocztowe oraz kurierskie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
c) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja.
Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.