Zgodnie z artykułem 33 Dyrektywy IED, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku instalacje spalania będą mogły być zwolnione z dotrzymania nowych standardów emisyjnych oraz stopni odsiarczania określonych w art. 30 ust. 2 IED a także z włączenia ich do Przejściowego Planu Krajowego (PPK), o ile spełnione zostaną następujące warunki:  

 

a) prowadzący instalację spalania zobowiąże się  – w pisemnym oświadczeniu przedstawionym właściwemu organowi do dnia 31 grudnia 2013 roku – że, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, będzie eksploatował instalację przez okres nie dłuższy niż 17.500 godzin;  

 

b) prowadzący instalację będzie przedkładał corocznie właściwemu organowi informację dotyczącą czasu eksploatacji instalacji od dnia 1 stycznia 2016 roku lub od dnia 1 stycznia 2020 roku w przypadku niektórych instalacji stanowiących część małych systemów wydzielonych);  

 

c) w pozostałym okresie eksploatacji instalacji będą dotrzymywane co najmniej standardy emisyjne dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów określone w pozwoleniu zintegrowanym mającym zastosowanie w dniu 31 grudnia 2015 roku, w szczególności zgodne z wymogami dyrektyw 2001/80/WE i 2008/1/WE; instalacje spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 500 MW spalające paliwo stałe, którym przyznano pierwsze pozwolenie po dniu 1 lipca 1987 roku, będą musiały przestrzegać standardów emisyjnych tlenków azotu określonych w Dyrektywie IED; oraz  

 

d) instalacja spalania nie skorzystała z derogacji naturalnej na podstawie dyrektywy 2001/80/WE ("Dyrektywa LCP").

 

Istotne jest, iż w przypadku skorzystania z derogacji cała instalacja musi być nią objęta (patrz: Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dotyczące derogacji naturalnej 17 500 godzin oraz szczególnych wymagań przewidzianych dla źródeł szczytowych oraz The Industrial Emissions Directive Chapter III Plant, UK Environment Agencies)

 

Derogacja naturalna nie może trwać dłużej niż 31 grudnia 2023 r. i wszystkie objęte nią instalacje będą zmuszone zaprzestać działalności najpóźniej do wskazanej daty.  

 

Instalacja działająca na podstawie IED może teoretycznie również po 1 stycznia 2016 r. zaprzestać działalności i ponownie ją rozpocząć jako nowa instalacja w rozumieniu IED.  

 

Dla możliwości skorzystania z omawianej derogacji konieczne jest terminowe złożenie oświadczenia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku operator będzie eksploatować instalację przez okres nie dłuższy niż 17.500 godzin. 

Ewentualne oświadczenie złożone po 31 grudnia 2013 r. są nieskuteczne.  

 

Zgodnie z pkt 4 Załącznika do Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiającej przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 612)) (2012/115/UE) (DZ.U. UE L 52, 24.2.2012, s. 12) Państwa Członkowskie informują Komisję o obiektach energetycznego spalania, które wybierają ograniczone odstępstwo obowiązujące w całym okresie eksploatacji zgodnie z art. 33 dyrektywy 2010/75/UE.  

 

Zgodnie ze wskazanym przepisem:

 

„Państwa członkowskie muszą przekazać Komisji swoje przejściowe plany krajowe nie później niż dnia 1 stycznia 2013 r., natomiast operatorzy mają czas do dnia 1 stycznia 2014 r. na powiadomienie właściwego organu, czy chcą wybrać ograniczone odstępstwo obowiązujące w całym okresie eksploatacji.

 

A zatem obiekt energetycznego spalania może być na początku ujęty w przejściowym planie krajowym złożonym do Komisji, zanim dostanie pozwolenie na ograniczone odstępstwo obowiązujące w całym okresie eksploatacji.

 

W takim przypadku obiekt energetycznego spalania należy usunąć z przejściowego planu krajowego w momencie, kiedy operator obiektu powiadomi właściwy organ o decyzji wyboru ograniczonego odstępstwa obowiązującego w całym okresie eksploatacji.

 

Udziały w odpowiednim pułapie (pułapach) emisji każdego obiektu energetycznego spalania podlegającego przepisom art. 33 dyrektywy 2010/75/UE należy następnie odjąć od pułapu (pułapów) emisji obliczonych w ostatniej zatwierdzonej wersji przejściowego planu krajowego (lub, jeżeli nie zatwierdzono takiego planu, obliczonych w ostatniej wersji przejściowego planu krajowego złożonego do Komisji)”. 

 

Jednakże zarówno stanowisko wyrażone przez Ministerstwo Środowiska jak i innych regulatorów europejskich (zobacz np. stanowisko brytyjskich agencji ochrony środowiska http://a0768b4a8a31e106d8b0-50dc802554eb38a24458b98ff72d550b.r19.cf3.rackcdn.com/LIT_8298_c8fd64.pdf) przemawia za poglądem, iż oświadczenie o wyborze derogacji 17500 godzin staje się wiążące dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. a przed wskazanym terminem operator może je wycofać w dowolnym czasie.  

 

Należy jednak mieć na uwadze, iż po wskazanej dacie w praktyce jedyną drogą wyjścia z derogacji naturalnej i zmiany statusu instalacji pod rządami IED będzie zaprzestanie działalności i ponowne otwarcie jako nowa instalacja.

 

W takim przypadku nowa instalacja będzie podlegać bardziej rygorystycznym limitom emisji z części 2 Załącznika V IED, będzie również podlegać wymaganiom BAT przewidzianym dla instalacji nowych.

 

Szczególnie ta ostatnia okoliczność niesie za sobą istotne ryzyko biorąc pod uwagę periodyczność weryfikacji BAT.

 

Na okoliczność, iż derogacja naturalna jest nie tylko teoretycznym wariantem ale jest w praktyce wybierana przez europejskie koncerny świadczą komunikaty prasowe z dnia 13 stycznia 2014 r. (http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/rwe-npower-enters-7-plants-limited-life-derogation-uk_25030.html), iż spółka RWE npower po szczegółowej analizie podjęła decyzję o objęciu derogacją naturalną siedmiu brytyjskich instalacji: 555 MW Aberthaw, 1,360 MW Didcot B, 40 MW Cheshire CHP, 40 MW Conoco Phillips CHP, 22 MW Grimsby CHP i 50 MW Hythe CHP.  

 

Jak wskazano w komunikacie ww. decyzje „będą poddawane regularnym przeglądom a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca 2015 r.”.

 

 

 

  

   638FF221 B194 45E0 AB85 B7948BC2E7C5

    Dokumentacja    

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Industrial Emissions Directive - IED), art. 33

 

Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji ciepłowniczej, o której mowa wart. 33 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE

 

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dotyczące derogacji naturalnej 17 500 godzin oraz szczególnych wymagań przewidzianych dla źródeł szczytowych

 

 

 

 

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB

    Linki    

 

 

 

 

Derogacje IED

 

Limited Life Derogation

 

 

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.