Wewnętrzna dokumentacja i procedury określające definicje i odpowiedzialności w ramach organizacji (w szczególności wybór pomiędzy modelem scentralizowanym lub zdecentralizowanym, wewnętrznymi lub zewnętrznymi liniami raportowania, określenie sposobu wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT) jak również sposoby identyfikacji oraz oszacowania konkretnych ryzyk niezgodności z wymaganiami regulacyjnymi REMIT z wysokim prawdopodobieństwem będzie w pierwszej kolejności przedmiotem weryfikacji przez odpowiednie organy w przypadku podejrzewanego wykorzystania informacji wewnętrznych lub zarzutu manipulacji na hurtowym rynku energii.

 

 

Generalnie, jak podnosi ACER (Agencja ds. Współpracy Regulatorów Energetyki) kontrakty dotyczące uprawnień do emisji (jak również tzw. zielonych certyfikatów) nie stanowią produktów energetycznych w obrocie hurtowym, które reguluje REMIT, ponieważ nie spełniają one przesłanek określonych w artykule 2 ust. 4 REMIT.

 

ACER przyznaje jednakże, iż kontrakty na rynku carbon mogą mieć (i, dodajmy,  często mają) istotny wpływ na ceny kontraktów podlegających REMIT.

 

Tak więc kwestie REMIT posiadają związek z rynkiem emisji, aczkolwiek nie bezpośredni.

 

ACER zwraca ponadto uwagę na art. 10 REMIT stosownie do którego informacje o kontraktach carbon zarówno na rynku spot jak i instrumentów pochodnych są przekazywane do ACER przez inne organy regulacyjne. Tak więc informacje na temat tych rynków są wykorzystywane przez ACER w jego analizach.

 

Powyższe wyjaśnienia zawarto w 2 Edycji Wytycznych ACER w sprawie REMIT (2nd Edition of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency) z dnia 28 września 2012 r.

 

W porównaniu do 1 Edycji Wytycznych ACER w ww. dokumencie dodał kilka istotnych interpretacji. Poniżej zwrócenie uwagi na niektóre z nich.


1. Nie budzi wątpliwości, iż termin “Produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym” (ang. „wholesale energy products”) obejmuje zarówno rynki towarowe jak i instrumentów pochodnych. Wynika to jasno m.in. z preambuły REMIT. ACER dodaje, iż wg jego oceny termin ten zawiera w sobie także kontrakty z rozliczeniem czysto finansowym (bez dostawy) jak również rynek bilansujący. W przyszłości będą musiały być rozważone pod tym względem również kontrakty na rynku mocy.

 

2. Należy zwrócić uwagę, iż artykuł 4 ust. 1 REMIT (który dotyczy obowiązku podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej) dotyczy wszystkich produktów energetycznych na rynku hurtowym nie tylko takich, które są instrumentami finansowymi.

 

3. W 2 Edycji Wytycznych ACER potwierdza, że operator systemu jest zwykle najlepiej usytuowany do publikacji danych podlegających REMIT. Taki sposób realizacji REMIT wg ACER pozwoliłby na uniknięcie duplikowanych i przez to potencjalnie wprowadzających w błąd informacji.

 

ACER jednakże zwraca uwagę, iż uczestnicy hurtowego rynku energii powinni zapewnić rezerwową możliwość publikacji informacji wewnętrznych na wypadek braku takie możliwości  przez operatora systemu, np. z powodów technicznych lub gdy publikacja informacji przez operatora systemu nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 REMIT.

 

Podkreślone jest także, iż publikacja informacji wewnętrznej przez serwis giełdy lub serwis  informacyjny, z dostępnością dla ograniczonego kręgu użytkowników, nie spełnia wymogu szerokiego rozpowszechnienia informacji wewnętrznej.

 

4. W 2 Edycji Wytycznych ACER zwrócono uwagę, iż uczestnikiem hurtowego rynku w rozumieniu REMIT jest każdy podmiot zawierający transakcje na tym rynku niezależnie od lokalizacji tego podmiotu. Powyższe oznacza, iż podmioty spoza Unii Europejskiej również podlegają REMIT jeżeli spełniają powyższy warunek i stosownie do powyższego powinny wypełniać obowiązki nałożone przez REMIT, tj. m.in. zarejestrować się w krajowym organie regulacyjnym (stosownie do art. 9 REMIT) oraz raportować dane do ACER (art. 8 ust. 1 i 5 REMIT). Podmioty spoza Unii Europejskiej obejmują także zakazy wykorzystania informacji wewnętrznej (art. 3 REMIT) oraz zakaz manipulacji na rynku (art. 5 REMIT).

 

5. ACER wskazał na jedną godzinę jako właściwy jego zdaniem termin do publikacji informacji wewnętrznych. Informacja wewnętrzna musi być w każdym razie opublikowana zanim zakaz wykorzystania takiej informacji przestanie obowiązywać.

 

ACER zarekomendował także opracowanie przez uczestników hurtowego rynku energii  Planów Zgodności z REMIT ukierunkowanych na publikację informacji wewnętrznych w czasie rzeczywistym lub bliskim do czasu rzeczywistego, które to plany wykraczałyby poza wymagania określone w Trzecim Pakiecie Energetycznym.

 

6. Stosownie do artykułu 3 ust. 4 lit. a) REMIT zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych nie stosuje się do „transakcji przeprowadzanych w ramach wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, dotyczącego nabycia lub zbycia produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, w przypadku gdy zobowiązanie to wynika z umowy zawartej lub zamówienia złożonego zanim dana osoba weszła w posiadanie informacji wewnętrznej”.

 

ACER wyjaśnił, iż w ww. przypadku dla zachowania zgodności z zakazem insider trading uczestnik rynku powinien również powstrzymać się od jakikolwiek zmian lub wybiórczego wycofania złożonych zleceń ("hands-off approach").

 

7. ACER doprecyzował również warunki drugiego istotnego zwolnienia z zakazu wykorzystania informacji wewnętrznych przewidzianego w artykułu 3 ust. 4 lit. b) REMIT (stosownie do którego zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych nie stosuje się do transakcji przeprowadzanych przez producentów energii elektrycznej i gazu ziemnego, operatorów instalacji magazynowych gazu ziemnego lub operatorów instalacji do importu LNG wyłącznie w celu pokrycia bezpośrednich strat fizycznych wynikających z nieplanowych przestojów, w przypadku gdy niezawarcie takich transakcji spowodowałoby, że uczestnik rynku nie byłby w stanie wypełnić istniejących zobowiązań umownych lub gdy działanie takie podejmowane jest w porozumieniu z operatorem lub operatorami systemów przesyłowych, których to dotyczy, w celu zapewnienia bezpiecznego i pewnego funkcjonowania systemu).

 

W zakresie pierwszej alternatywy („uczestnik rynku nie byłby w stanie wypełnić istniejących zobowiązań umownych”) ACER stwierdza, iż „istniejące zobowiązania umowne” muszą poprzedzać „bezpośrednią stratę fizyczną wynikającą z nieplanowego przestoju”.

Dodatkowo, „istniejące zobowiązania umowne” muszą odnosić się do okresu wystąpienia nieplanowego przestoju.

 

Ponadto, wg Agencji „uczestnik rynku nie byłby w stanie wypełnić istniejących zobowiązań umownych” w szczególności w sytuacji, gdy ten uczestnik rynku nie posiada innych własnych aktywów pozwalających wyrównać powstałą stratę.

 

Przypomnijmy, ponieważ wynika to bezpośrednio z tekstu REMIT, iż w omawianej sytuacji stosowne informacje dotyczące transakcji powinny być przekazane ACER i krajowemu organowi regulacyjnemu. Ten obowiązek sprawozdawczy pozostaje także bez uszczerbku dla obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 REMIT tj. obowiązku podania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej.

 

8. W 2 Edycji Wytycznych ACER potwierdza, iż Przyjęte Praktyki Rynkowe (ang. Accepted Market Practices (AMP)) obowiązujące na rynku finansowym na podstawie Dyrektywy o nadużyciach rynkowych (Market Abuse Directive (MAD) 2003/6/EC) mogą również znaleźć zastosowanie w zakresie unormowanym REMIT, z zastrzeżeniem, iż REMIT nie ogranicza się tylko do tych AMP.

 

ACER zdecydował się także załączyć do Wytycznych przykład dobrych praktyk w zakresie formularza tzw. Urgent Market Messages (UMM).

 

9. ACER zarekomendował aby krajowe organy regulacyjne rozważyły następujące najlepsze praktyki zapewnienia zgodności z REMIT, z uwzględnieniem jednak rozmiaru i charakteru działalności prowadzonej przez danego uczestnika rynku:

 

a. Kultura Zgodności z REMIT - stworzenie kultury korporacyjnej mającej na celu zapewnienie przestrzegania REMIT;

 

b. Cel Programu Zgodności - celem programu zgodności powinno być zapewnienie przestrzegania REMIT tj. wypełnienie obowiązku rejestracji, obowiązku podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej, obowiązku raportowania transakcji oraz zakazów wykorzystywania informacji wewnętrznych;

 

c. Organizacja Programu Zgodności: określenie zadań i odpowiedzialności w ramach wewnętrznej organizacji (w szczególności określenie przyjętego w organizacji modelu przestrzegania REMIT scentralizowanego lub zdecentralizowanego, wyboru pomiędzy wewnętrznymi lub zewnętrznymi liniami raportowania, określenie sposobu wykorzystania zasobów ludzkich oraz IT) jak również sposoby identyfikacji oraz oszacowania konkretnych ryzyk niezgodności z wymaganiami regulacyjnymi nieuchronnie będzie w pierwszej kolejności przedmiotem weryfikacji przez odpowiednie organy w przypadku podejrzewanego wykorzystania informacji wewnętrznych lub zarzutu manipulacji na hurtowym rynku energii;

 

d. Ryzyka zgodności z REMIT: identyfikacja oraz oszacowanie konkretnych ryzyk niezgodności z REMIT;

 

e. Program Zapewnienia Zgodności: identyfikacja konkretnych działań mających na celu zdefiniowanie zachowań zgodnych lub niezgodnych z REMIT;

 

f. Procesy Komunikacyjne: zawiadamianie o zasadach i zarządzeniach, które muszą być przestrzegane:

 

- komunikacja w ramach organizacji i koncepcja szkoleń (podnoszenie świadomości pracowników),

 

- komunikacja zewnętrzna i raportowanie do ACER i krajowych organów regulacyjnych,

 

- procesy raportowania: wewnętrzne raporty w sprawie zgodności z REMIT, raporty o naruszeniach, status procesów bieżących itp.,

 

g. Usprawnienia Procesów Monitoringu: wewnętrzne kontrole, audyty itp., linie raportowania raportów z audytu, dokumentacja procesów i działań.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.