Podmioty objęte EMIR w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi centralnego rozliczania są zobowiązane stosować techniki ograniczania ryzyka kontraktów pochodnych OTC, tj.:


1) terminowego zatwierdzania warunków kontraktu (timely confirmation);


2) uzgadniania portfeli (portfolio reconcilation);


3) kompresję portfela (portfolio compression);


4) odpowiednie procedury rozstrzygania sporów (dispute resolution);


5) monitorowanie wartości kontraktów (mark-to-market);


6) wymianę zabezpieczeń (collateral exchange).

 

Daty, od których obowiązują odpowiednie wymogi to:

- dla uzgadniania portfeli, kompresji portfeli oraz procedur rozstrzygania sporów -15 września 2013 r.,

- dla terminowego zatwierdzania warunków kontraktu oraz monitorowania wartości kontraktów - 15 marca 2013 r.

 

W wytycznych regulacyjnych zaktualizowanych na dzień 11 lutego 2014 r. (ESMA/2014/164) Europejska Agencja ESMA odniosła się do zagadnienia, czy procedury zarządzania ryzykiem przewidziane w art. 11 EMIR muszą być stosowane pomiędzy podmiotem finansowym lub podmiotem niefinansowym podlegającym EMIR - z jednej strony - oraz, z drugiej, podmiotem, który jest zwolniony z EMIR na mocy art. 1 tego rozporządzenia.

Stanowisko ESMA w tej materii jest przeczące, organ regulacyjny wskazał jednak, iż obie strony mogą stosować wskazane wymogi na zasadzie dobrowolnej.