Zawieranie transakcji na hurtowym rynku energii jest wystarczającą przesłanką aby być objętym kompleksowymi wymaganiami Rozporządzenia REMIT. Dla rozstrzygnięcia, kto ma obowiązek stosować Rozporządzenie REMIT kluczowe znaczenie posiada definicja "Uczestników Rynku".

"Uczestnikom Rynku" w Rozporządzeniu REMIT przypisane bowiem zostały bardzo istotne obowiązki (patrz tabela), których spełnienie będzie wymagać wdrożenia rozległej infrastruktury i - co za tym idzie - kosztów. 

Obowiązki "Uczestników Rynku"

(w rozumieniu Rozporządzenia REMIT)

  

1. Przekazywanie ACER:

(i)   danych transakcyjnych

(danych na temat transakcji na hurtowych rynkach energii - art. 8 ust. 1 REMIT);

(ii)   danych fundamentalnych

(informacji określonych w art. 8 ust. 5 REMIT).

2. Rejestracja
w Urzędzie Regulacji Energetyki

(jeśli  uczestnik rynku zawiera transakcje podlegające zgłoszeniu do ACER zgodnie z art. 8 ust. 1 REMIT - art. 9 ust. 1 REMIT)

3. Publikacja informacji wewnętrznych

(art. 4  ust. 1 REMIT)


Definicja uczestnika rynku jest ściśle związana z terminami: hurtowego rynku energii oraz produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym a kluczowe kryterium jest czysto funkcjonalne tj. zawieranie transakcji (w tym składanie zleceń).

 

"Uczestnicy   Rynku"

(wg REMIT)

Definicja

Podstawa prawna

Przykłady

Każda osoba, która przeprowadza transakcje lub składa zlecenia na co najmniej jednym hurtowym rynku energii

 Art. 2 ust. 7 REMIT

Za   uczestników rynku na użytek Rozporządzenia REMIT uznaje się w szczególności następujące podmioty, jeśli zawierają transakcje, włącznie ze składanymi   zleceniami, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii:

 

- spółki obrotu energią w znaczeniu „przedsiębiorstwa energetycznego" w rozumieniu art.   2 ust. 35 Dyrektywy 2009/72WE, spełniające co najmniej jedną z następujących   funkcji: transport, dostawa lub zakup energii elektrycznej, oraz w znaczeniu „przedsiębiorstwa gazowego" w rozumieniu art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2009/73/WE spełniające co najmniej jedną z następujących funkcji: transport, dostawa lub zakup gazu ziemnego, włącznie z LNG (skroplonym gazem ziemnym);

 

- wytwórców energii   elektrycznej lub gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 Dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2009/73/WE, włącznie z wytwórcami   dostarczającymi swoje produkty do własnych oddziałów obrotu lub własnej   spółki obrotu energią;

 

- firmy transportujące gaz ziemny;

 

- jednostki odpowiedzialne za bilansowanie;

 

- odbiorców hurtowych w rozumieniu art. 2 ust. 8 Dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 2 ust. 29   Dyrektywy 2009/73/WE;

 

- odbiorców końcowych w rozumieniu art. 2 ust. 9 Dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 2 ust. 27 Dyrektywy 2009/73/WE, działających jako pojedyncze podmioty gospodarcze,   których zdolność konsumpcji wynosi co najmniej 600 GWh rocznie dla gazu lub   energii elektrycznej (jeśli konsumpcja odbiorcy końcowego ma miejsce w ramach   rynków, na których ceny są wzajemnie powiązane, jego całkowita zdolność   konsumpcji będzie równa sumie jego zdolności konsumpcji na wszystkich tych   rynkach);

 

- operatorów   systemów przesyłowych (OSP) w rozumieniu art. 2 ust. 4 Dyrektywy 2009/72/WE oraz Dyrektywy 2009/73/WE;

 

- operatorów systemów magazynowania (OSM) w rozumieniu art. 2 ust. 10 Dyrektywy   2009/73/WE;

 

- operatorów systemów LNG (OSL) w rozumieniu art. 2 ust. 12 Dyrektywy 2009/73/WE; oraz

 

- przedsiębiorstwa inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 nr 1 Dyrektywy 2004/39/WE.

  

0B19B936 D122 4AC0 8255 389794C946DB   Linki

 

The notion of "market participant" under REMIT Regulation


 

Podmioty spoza UE

 

Definicja uczestnika rynku ma zastosowanie bez względu na lokalizację danego podmiotu, zatem także podmioty spoza UE oraz EOG są objęte Rozporządzeniem REMIT, o ile zawierają transakcje na hurtowym rynku energii. Takie podmioty powinny rejestrować się w kraju członkowskim, w którym prowadzą działalność, ciąży na nich także obowiązek przekazywania do ACER danych transakcyjnych zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz 5 REMIT. To samo dotyczy zakazu nadużyć na rynku zgodnie z art. 3 i 5 REMIT.

 

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez kliknięcie "Akceptuję" wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym i użycie danych geolokalizacyjnych w celu optymalizacji działania serwisu. Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.