Jak już informowaliśmy aktualnie biegnie termin do zgłaszania uwag i opinii dotyczących upublicznionych przez Komisję Europejska założeń przyszłego systemu auctioningu uprawnień do emisji CO2.

Swoje opinie wyraziły m.in. Danish Energy Association oraz Association of the Austrian Electricity Companies. W obu opiniach wyrażono zgodny pogląd, iż aukcja jednorundowa (a single-round sealed-bid auction) będzie najodpowiedniejszym formatem dla aukcji uprawnień do emisji CO2.


 

W polskim tekście Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym publikację Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136) znaleźliśmy błąd w art. 5 ust. 5.


Przedstawiamy w ujęciu syntetycznym główne kwestie, które będą musiały być rozstrzygnięte w przyszłym rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie auctioningu - na podstawie opracowania Technical Aspects of Emissions Allowances Auctions firmy ICF International działającej na zlecenie Komisji Europejskiej.


Rozpoczęły się publiczne konsultacje założeń do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego przyszłego systemu auctioningu uprawnień do emisji CO2 w trzecim i następnych okresach rozliczeniowych.


Upubliczniony dokument analizuje istniejące opcje dotyczące harmonogramu, częstotliwości i formuły przyszłych aukcji, wcześniejszej rejestracji uczestników, zabezpieczeń finansowych, warunków płatności i dostawy, poufności informacji oraz koniecznego monitoringu.

"Przydzielenie jednostek redukcji emisji ERU nie może być traktowane jako uzyskanie przez Spółkę świadczenia nieodpłatnego. Biorąc pod uwagę profil działalności Spółki oraz prawne uwarunkowania prowadzenia tej działalności (w postaci "reglamentacji" nadmiernej emisji dwutlenku węgla) posiadanie jednostek redukcji emisji, których ilość pokrywa zapotrzebowanie Wnioskodawcy jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Spółki. Nabycie (alokacja) jednostek redukujących emisję nie skutkuje jakimikolwiek wymiernymi korzyściami po stronie uczestników alokacji – stanowi ona wyłącznie warunek implementacji i dalszego funkcjonowania systemu. W momencie objęcia przez Spółkę jednostek redukcji emisji ERU po jej stronie nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego mającego wymiar finansowy."

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-139/08-2/PS z dnia 19 stycznia 2009 r.